Stavební a investoské noviny - 5 / 2018 - page 14

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
14
Jednou z našich největších zaká-
zek tzv. na klíč je moderní a funkč-
ní montovaná administrativně –
výrobní hala pro společnost DPK
Morava s. r. o., která je ryze čes-
kou strojírenskou firmou zabývají-
cí se výrobou modelových zařízení
ze dřeva, plastu, ale také kombino-
vaných modelů a forem pro slévá-
renské účely. Samotná stavba se
nachází v Olomouci v průmyslo-
vé zóně Holice. Součástí dodávky
byly veškeré přípojky, komunika-
ce, profese (vodo-topo-plyn, elek-
tro aj.), oplocení, výsadba a samot-
ná hala.
KONCEPCE HALY DPK MORAVA
Realizaci montované administra-
tivně – výrobní haly předcházela
důkladná přípravná etapa, projekč-
ní práce a práce architektů. Od stu-
die proveditelnosti jsme postup-
ně nachystali i konstrukční část
pro stavební povolení do projek-
tu pro hlavního architekta. V ne-
poslední řadě jsme navrhli vizuál-
ní vzhled haly, který koresponduje
s firemními barvami investora.
Po několika úpravách zvítězila va-
rianta v kombinaci bílé, antracito-
vé a červené s dominantním čer-
veným vstupním portálem, který
barevně koresponduje s adminis-
trativou a tvoří jeden celek. Inte-
riér je kompletně v čisté bílé barvě.
Hala je smontována z rámo-
vé ocelové konstrukce, a to z IPE
a HEA profilů, které jsou kotve-
Společnost Unihal s. r. o. se specializuje na kompletní realizaci
hal od projekce, vizualizace, statiky, vlastní výroby, založení
staveb, samotné montáže haly a opláštění až po generální
dodávky tzv. na klíč. Každý krok je realizován kvalifikovanými
zaměstnanci či prověřenými subdodavateli s jasným cílem
– dodat v termínu, ceně a požadované kvalitě dílo do užívání
investorovi.
Montovaná administrativně-výrobní hala
DPK MORAVA V OLOMOUCI
ny k základovým betonovým pat-
kám. Konstrukce haly je opláš-
těná z izolačních sendvičových
panelů doplněna okny a prosvět-
lena navíc prosvětlovacími pane-
ly. V celé hale bylo instalováno
LED osvětlení.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...48
Powered by FlippingBook