Stavební a investoské noviny - 5 / 2018 - page 6

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
6
REKONSTRUKCE VODNÍHO
DÍLA BOSKOVICE
V průběhu léta 2017 Povodí Mo-
ravy zahájilo rekonstrukci dal-
ší z vodních nádrží, a to vodní dílo
Boskovice, které čeká úpravy a mo-
dernizace tak, aby splnilo nové po-
žadavky na zabezpečení vodních
děl. Veškeré práce potrvají cca dva
roky a jejich cílem je zajistit bezpeč-
ný a spolehlivý provoz vodního díla
i v případě desetitisícileté povodně.
Hlavním účelem vodního dí-
la vždy bylo a bude zajištění od-
běru pro zásobování Blanenska
pitnou vodou, v současné době je
ovšem vodárenský odběr pozasta-
ven. Vodní dílo slouží nejen k vy-
lepšení nízkých průtoků v řece Bě-
lé a ve Svitavě, ale také ke snížení
kulminačních průtoků povodňo-
vých vln a v neposlední řadě k vý-
robě elektrické energie vmalé vodní
elektrárně. Jedná se zatím o jednu
z posledních vybudovaných pře-
hrad v povodí řeky Moravy. Hlav-
ním důvodem stavby tohoto vod-
ního díla byly rostoucí požadavky
celého Blanenska a Boskovicka
na pitnou vodu. Stavba nádrže by-
la započata v průběhu října 1985
a dokončena v červnu 1990, při-
čemž v trvalém a plném provozu je
vodní dílo od roku 1994.
Vlastní poměrně kompliko-
vaná rekonstrukce zajistí zvětše-
ní průtočné kapacity stávajícího
bezpečnostního přelivu, spadiš-
tě a vývaru na VD Boskovice tak,
aby při průchodu povodní nehro-
zilo přelití s následným protrže-
ním sypané zemní hráze. Stavební
práce spočívají zejména ve zvýše-
ní kapacity přelivu, spadiště a vý-
varu, úpravě odpadního koryta,
úpravě horní části těsnicího jádra
a v navazujících úpravách koru-
ny hráze na obou stranách. Sou-
časně bude také provedena obno-
va dvou mostních konstrukcí přes
skluz a přes odpadní koryto. Práce
začaly v létě 2017 a pokud nena-
stanou nějaké zásadní komplikace,
potrvají do podzimu 2019. Celko-
vé náklady na rekonstrukci vodní-
ho díla Boskovice zatím činí cca
140 milionů Kč.
V okolí nádrže je vymezeno pás-
mo hygienické ochrany I. a II. stup-
ně, proto veškeré činnosti, tech-
nologie, materiály atd. odpovídají
požadavkům předepsaným pro ta-
to pásma. Stavební práce probíhají
samozřejmě tak, aby nedošlo k zne-
čistění vody, proto jsou požadavky
na zásobování a dodávky nejen be-
tonových směsí velmi striktní.
Rekonstrukce nádrže si vyžá-
dala dočasné snížení vodní hla-
diny – důvodem je ochrana ma-
jetku a zdraví obyvatel pod hrází.
K ohrožení by mohlo dojít v přípa-
dě, kdy do nádrže v důsledku ná-
hlých a prudkých dešťů začne při-
tékat velké množství vody. Vodní
nádrž musí i v průběhu rekonstruk-
ce dokázat převést případnou po-
vodňovou vlnu. Z tohoto důvodu
byla snížena hladina až o 12 met-
rů pod úroveň hladiny zásobního
prostoru. Následně bude hladina
postupně zvyšována v závislosti
na probíhajících pracích.
TRANSBETON s. r. o. byl vy-
brán generálním dodavatelem
Společnost TRANSBETON s. r. o. byla založena v roce 2000 a od roku 2017 je největším, ryze českým výrobcem transportních betonů
v ČR, resp. rodinným podnikem bez cizí majetkové či kapitálové účasti s počtem 12 betonáren.
Díky individuálnímu a profesionálnímu přístupu ke každému zákazníkovi a dále vysokou mírou důvěryhodnosti je TRANSBETON s. r. o.
spolehlivým partnerem všem zákazníkům na různorodých zakázkách. Za zmínku stojí zejména níže uvedené stavby realizované v roce
2018, na které TRANSBETON s. r. o. dodává své výrobky a služby.
TRANSBETON S. R. O. – RODINNÁ FIRMA
symbolizující vysokou kvalitu výrobků, služeb a míru důvěryhodnosti
Pohled z hráze na vybourané spadiště a vývařiště
Hráz VD Boskovice
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...48
Powered by FlippingBook