Stavební a investoské noviny - 5 / 2018 - page 8

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
8
Obecný popis stavby
Nová výrobní hala je přístavbou
ke stávajícímu výrobnímu komple-
xu. Přístavba se sestává z objektu
vodního hospodářství, dvoulodní
výrobní a skladovací haly o roz-
pětí lodě 30m, dl. 125m a dvou
dvoupodlažních přístavků – sever-
ního a jižního. Lodě haly mají sed-
lovou střechu, nosný systém haly
je navržen v kombinaci železobe-
tonových prefabrikovaných slou-
pů a ocelových dělených vazníků.
Ocelové vazníky jsou navrženy
kvůli ztíženým dopravním pod-
mínkám při transportu na stavbu.
Založení jednotlivých staveb-
ních objektů je navrženo na zákla-
dě provedeného inženýrskogeo-
logického a hydrogeologického
průzkumu jako hlubinné na vel-
koprůměrových vrtaných pilotách.
Z ekonomických a statických pří-
čin jsou navrženy tři průměry pi-
lot 600, 900 a 1200mm, rozlič-
ných délek. Vzhledem k mocnosti
kvartérních sedimentů, zejména
pak deluvií, na svazích ještědské-
ho hřbetu přesahující v místě stav-
by i 20m, je veškeré hlubinné za-
ložení navrženo na plášťové tření.
Navázání starých
a nových objektů
Hlavním předmětem tohoto člán-
ku a zároveň největším projekč-
ním problémem bylo vyřešení
konstrukčního a funkčního pro-
pojení a styku stávajících objektů
a nově navržené přístavby s rozdí-
lem výšek ±0,00 obou hal v hod-
notě 6,4m! (viz obr. 3). Stávající
objekty jsou u plánované přístavby
zakončeny 6,3m vysokou úhlovou
železobetonovou zdí, která vyrov-
nává rozdíl výšek mezi stávajícím
terénem a úrovní 1. NP stávají-
cích hal. Na opěrné zdi jsou osa-
zeny střešní konstrukce a část že-
lezobetonových stropů stávajících
hal. Navržená přístavba přímo na-
vazuje na tuto opěrnou zeď a ob-
Obr. 3: Příčný řez objektem Vodního hospodářství
Obr. 2: Celková situace stavby – modře a červeně
je znázorněna plánovaná přístavba
Dceřiná společnost DGS Druckguss
Systeme s. r. o. se sídlem v Liberci,
ul. Volgogradská je českou odnoží
mateřské DGS Švýcarsko v St. Gallen.
Firma je významným výrobcem se
zaměřením na slitiny hliníku pro díly
karoserie, řízení a agregátů především
pro automobilový průmysl. Společnost
byla v ČR založena r. 1991. Stávající hala
prošla v minulosti několika rozšířeními
a přístavbami. V současné době se
řeší projekční příprava stavby a je
dokončován stupeň DSP. Popisovaná
přístavba je jednou z dalších etap
výstavby, zatím však nejvýznamnější,
co do rozlohy. Plán investora je
dokončení výstavby areálu v r. 2020.
Atypické konstrukce a založení přístavby průmyslové haly
SPOLEČNOSTI DGS DRUCKGUSS SYSTEME, LIBEREC
Obr. 1: Vizualizace návrhu nové haly
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...48
Powered by FlippingBook