Stavební a investoské noviny - 5 / 2018 - page 5

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
5
řena monolitickou spojitou doda-
tečně předpjatou dvoutrámovou
konstrukcí o dvou polích. Spodní
stavba je ze železobetonu. Délka
mostu je 85,62m. Most je založen
na pilotách.
V km 2,560 úseku se nachá-
zí další most (SO 204). Jedná se
o třípólový most nad silnící II/464,
založený na pilotách a se spodní
železobetonovou konstrukcí. Mo-
nolitická dodatečně předpjatá des-
ka je lichoběžníkového průřezu.
Délka mostu je 61,544 m. Před
hlubinným zakládáním mostů je
počítáno (mimo SO 201) s realiza-
cí konsolidačních násypů v místě
budoucích opěr z důvodu urychle-
ní sedání podloží.
Dále je stavba tvořena řa-
dou přeložek inženýrských sí-
tí, ať již se jedná o elektro, vodu,
plyn nebo sdělovací kabely. Nej-
větší přeložky sítí tvořily objekty
(SO 503) VTL DN 500 plynovodu
a (SO 504) VVTL DN 500. Sou-
částí stavby je také výstavba cca
1150m dlouhého úseku betono-
vých protihlukových stěn (PHS).
Jaké
stavební
objekty
na tomto úseku jsou zajímavé
z pohledu náročnosti jejich re-
alizace?
Stavba je velmi náročná a zají-
mavá například z pohledu přesunů
zemin. Objem násypů na této stav-
bě totiž tvoří cca 530 tis. m
3
a vý-
kopy čítají cca 100 tis. m
3
. Stav-
ba tedy pracuje s nedostatkem
násypových materiálů o objemu
430 tis. m
3
. To klade značné náro-
ky na doplnění materiálu do násy-
pů, jeho zajištění, dopravu a ulože-
ní. Násypy mají průměrnou výšku
přibližně 8 m. I z toho důvodu by-
la navržena na podloží násypu sa-
načně konsolidační vrstva z lomo-
vého kameniva frakce 0-300, aby
byl zajištěn odvod vody vytlačené
z pórů zemin podloží násypu při
jeho sedání. Nejsložitější bod ce-
lé stavby je však bezesporu reali-
zace tunelu skrze obec Prchalov.
Protože se jedná o hloubený tunel,
bude pro zachování bezproblémo-
vého chodu obce a její dopravní
obslužnosti budován ve dvou eta-
pách. Při realizaci tunelu bude po-
užito několik technologií. Nejdříve
bude vykopána jáma pro záporo-
vé pažení, po realizaci záporové-
ho pažení bude proveden výkop
vždy po úroveň kotevní převáz-
ky, až po základovou spáru tunelu.
Tunel je založen na železobetono-
vých pilotách o průměru 1200mm
délky 7-9m. Postupně s odkopem
budou instalovány dřevěné pažiny.
Základ tunelu bude železobetoný
o výšce 1100mm. Konstrukci tu-
nelu pak bude tvořit železobetono-
vý rám vetknutý do základů. Na-
vazující zárubní zdi jsou založeny
na pilotách o průměru 90 cm s roz-
tečí 1,5m. Piloty jsou dle výšky
odkopu zajištěny předpjatou pra-
mencovou kotvou. Pohledový líc
stěn bude proveden z prefabriko-
vaných panelů.
V jaké fázi se výstavba úse-
ku nachází nyní?
Stavba byla zahájena v 7/2017.
Připravována byla realizační do-
kumentace pro jednotlivé objek-
ty. V červenci jsme také proved-
li hlavní vytyčovací síť stavby.
Samotné stavební práce pak by-
ly zahájeny v srpnu 2017. Nyní
máme dokončeny prakticky veš-
keré přeložky inženýrských sítí,
máme hotovu většinu konsolidač-
ních násypů, u SO 241 máme vy-
vrtány veškeré piloty pro zárubní
stěny a chystáme se na převázky.
Od poloviny června bychom mě-
li zahájit práce na realizaci zápo-
rového pažení na objektu SO 601
– tunel. V celé ploše násypů má-
me hotovu sanačně konsolidač-
ní vrstvu z lomového kameniva
frakce 0-300. Do násypu zem-
ního tělesa jsme uložili již cca
130 tis. m
3
zeminy. Máme hoto-
vo také odvodnění meliorací po-
dél celé stavby.
Jaké jsou stavební náklady
na realizaci úseku?
Námi podepsaná smluvní cena
díla činí 439 mil. Kč bez DPH.
Jaké jsou termíny zpro-
voznění vámi realizovaného
úseku?
První řidiči by se mohli po no-
vě budovaném úseku silnice
I/58 projet v červnu roku 2020.
V současné době plníme veške-
ré termíny, které nám ukládá har-
monogram stavby. Věřím pro-
to, že plánovaný termín předání
a zprovoznění díla se nám poda-
ří splnit.
Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí
Ivo Románek
EUROVIA CS, a. s.
oblast Morava, závod Zlín
Louky 330, 763 02 Zlín
tel.: +420 577 116 911
fax: +420 577 116 912
e-mail:
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...48
Powered by FlippingBook