Stavební a investoské noviny - 5 / 2018 - page 15

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
15
Unihal s. r. o.
Třída T. Bati 1766
765 02 Otrokovice
FINÁLNÍ PODOBA
Hale dominuje administrativa s pá-
sy oken a se zastřešením a již zmi-
ňovaným alubondovým vstupním
portálem. Administrativa je na pa-
tro a dle návrhu architekta má vět-
ší sklon střechy směrem ke vstupu
do haly, čímž se vymyká zaběhlým
standardům.
Vnitřní prostranství administ-
rativy je rozčleněno ze SDK pří-
ček do funkčních celků – kancelá-
ří a sociálních zařízení, obloženy
jsou všechny pohledové strany
panelů. Samotná výrobní hala je
rozčleněna na dvě lodě, každá ob-
sahuje mostový jeřáb 3,2 t. Jed-
nu z lodí tvoří modelárna, která je
z důvodu prašnosti a hlučnosti od-
dělena od zbytku strojírenské vý-
roby minerálními sendvičovými
panely.
Zajímavostí na hale je proskle-
ný velín mistra výroby, který je za-
věšen uprostřed výrobní haly u ad-
ministrativy pod stropem. Mistr
tak má výborný přehled o výrobě
a je navíc v kontaktu s obchodem
a vedením společnosti.
Celá stavba je příkladem ne-
přeberných funkčních a praktic-
kých možností, které moderní
montované stavby nabízí a při-
tom stavba využívá maximálně
ocelové konstrukce, které jsou
stěžejním programem naší spo-
lečnosti.
PRŮBĚH VÝSTAVBY
Halu jsme vysoutěžili v létě 2017.
Samotná stavba začala na sklon-
ku podzimu vápennou stabilizací,
následovala příprava patek a pasů
a také příprava spodních zakláda-
cích vrstev haly včetně komuni-
kací. Souběžně se dělaly i vnitro-
podnikové přípojky. Prodloužení
inženýrských sítí mimo areál spo-
lu s komunikací byly realizovány
až v samém závěru výstavby z dů-
vodu jediného přístupu na stav-
bu. Samotná výstavba montova-
né administrativně – výrobní haly
probíhala od listopadu do kon-
ce ledna 2018, vnitřní část včetně
profesí byla dokončena do kon-
ce dubna. Komunikace s výsad-
bou a oplocením byly dokončeny
do poloviny května 2018. Posled-
ní dodávkou na hale byla vesta-
věná lakovna s filtrací rozměru
4,6 x 6,0m, na které jsme dodá-
vali opláštění. Investor na stavbě
si dodal sám jen technologie od-
sávání strojů vč. rozvodu vzdu-
chu. Na stavbě jak u každé větší
zakázky jsme se potýkali s mnoha
problémy, které jsme během vý-
stavby řešili, největší překážkou
byl nikde nevyznačený telekomu-
nikační kabel, který se podařilo
po odsouhlasení majitele přeložit
mimo objekt haly.
„Stavba tohoto rozsahu by-
la pro nás výzvou, kterou jsme
zvládli a posunula naši firmu za-
se o kus dále jak ve zkušenostech,
tak v přístupu k zákazníkovi a do-
davatelům. Krédem naší společ-
nosti je dělat práci poctivě a zod-
povědně, což se podařilo,“ říká
jednatel společnosti Unihal s. r. o.,
Ing. Petr Dostál.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...48
Powered by FlippingBook