Stavební a investoské noviny - 5 / 2018 - page 19

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
19
Motor Komatsu SAA6D125E-7
má výkon 220 kW/299 HP. Filtr
pevných částic Komatsu (KDPR =
Komatsu Diesel Particulate Filter)
a další prvky pro následné ošetře-
ní palivového systému pracují spo-
lečně s motorem s cílem vylep-
šit jeho účinnost a prodloužit mu
životnost. Systém SCR (Selecti-
ve Catalytic Reduction) dále sni-
žuje emise NOx pomocí přísady
AdBlue
®
.
Díky hnacímu ústrojí vyrobe-
nému přímo společností Komatsu
je tento kolový nakladač extrém-
ně výkonný, ale přitom úsporný.
Při zařazeném prvním až čtvrtém
rychlostním stupni automatická
převodovka umožňuje snadný pro-
voz a nakládací cykly mají zvýše-
nou produktivitu. Při zařazeném
druhém až čtvrtém rychlostním
stupni (při rychlosti začínající
na cca 8 km/h) uzamknutí měni-
če točivého momentu dále zvyšu-
je účinnost.
V prostorné kabině vyvinu-
té společností Komatsu dosahu-
je hladina hluku pouhých 71 dB
(A). Zvýšený vnitřní tlak vzduchu
zabraňuje vstupu prachu a jiných
částic do kabiny. Pro snadný a bez-
pečný přístup je stroj vybaven zad-
ními závěsnými dveřmi s nakloně-
nými schody a velkým zábradlím.
Skleněné plochy bez sloupku po-
skytují strojníkovi vynikající vše-
strannou viditelnost. Nové vzdu-
chem odpružené sedadlo tlumí
vibrace a poskytuje řidiči pohodl-
nější jízdu. Elektronické ovláda-
cí páky umístěné v sedadle s pře-
pínačem dopředu, neutrál a zpět
(F-N-R) zlepšují pohodlí a snižují
tak únavu obsluhy.
Převodové ústrojí navržené
společností Komatsu má velkoka-
pacitní měnič točivého momen-
tu pro optimální účinnost. Systém
automatického vypnutí zabraňu-
je zbytečné spotřebě paliva au-
tomatickým vypnutím nakladače
WA480 po uplynutí nastavené do-
by volnoběhu.
Vybrané charakteristiky
nového kolového nakladače
WA480-8:
Stroj splňuje emisní limity
normy EU IV
Filtr pevných částic Komatsu
a systém selektivní katalytické
redukce (SCR) používající pří-
sadu Ad Blue
®
.
Nižší provozní náklady
Až o 15% nižší spotřeba pa-
liva při porovnání se strojem
WA480-6 LC.
Centrála: Čestlická 299, 251 01 Čestlice
tel.: +420 212 200 200,
Nový kolový nakladač Komatsu WA480-8 měl svou premiéru na nedávném veletrhu Intermat 2018 v Paříži. Mohutný výkonný
stroj se spotřebou paliva v průměru o 15% nižší v porovnání se svým předchůdcem nabízí vynikající kombinaci stability, průlomové
a hnací síly a je ideální pro jakýkoliv přesun, přepravu nebo nakládání materiálu. Model WA480-8 má nový režim automatického
nakládání a spolu s přepracovanou lopatou Komatsu zlepšuje pronikání do materiálu. Široká nabídka příslušenství pak rozšiřuje jeho
všestrannost i na manipulaci s odpadem nebo práci v lomu.
Nový kolový nakladač
KOMATSU WA480-8
Uzamknutí měniče kroutícího
momentu (automaticky od dru-
hého do čtvrtého převodového
stupně).
Automatické vypnutí motoru.
Pokyny strojníkovi týkající se
úspory paliva.
Komfort strojníka
v nejmodernější kabině
Plně zavěšené konzoly.
Nové sedadlo řidiče s vysokým
komfortem.
Nízká úroveň hluku v kabině.
Vylepšená užitná hodnota
Nové boční křídlové
závěsné dveře
Otáčející se ventilátor chlazení.
Automatický oboustranný ven-
tilátor.
Chladič s širokým středem.
Autor: KUHN - BOHEMIA a. s.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...48
Powered by FlippingBook