Stavební a investoské noviny - 5 / 2018 - page 20

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
20
Koncem 70. let byly na válcovně
započaty zkoušky výroby žebírko-
vého drátu, do té doby se výroba
soustředila na hladký drát. V roce
1982 byla zahájena výroba žebír-
kového drátu.
Po roce 1985 dochází k většímu
rozvoji výroby žebírkového drátu,
která dnes obnáší cca 98% celkové
produkce drátu společnosti.
Výroba svařovaných sítí spa-
dala do výrobního programu stát-
ního podniku Železárny Prostě-
jov. V roce 1985 začal podnik
své výrobky vyvážet také do za-
hraničí, mimo jiné i do Německa,
kde začal spolupracovat s podni-
katelskou skupinou Max Aicher.
Na základě smlouvy s Fondem
národního majetku přešla výro-
ba sítí a drátu koncem roku 1993
do skupiny Dipl. Ing. Max Aiche-
ra, vládního stavebního rady. Fir-
ma Železárny Annahütte se tím
zařadila do skupiny firem Max
Aicher.
V roce 1991 bylo započato
s certifikací výrobků.
Od roku 1992 po dnešek byla
výroba postupně rozšířena.
K dnešnímu dni patří Železár-
ny Annahütte spol. s r. o. k největ-
ším výrobcům sítí a drátu v České
republice. Výrobky firmy Žele-
zárny Annahütte jsou certifiková-
ny v České a Slovenské republi-
ce, Rakousku, Polsku, Německu
a Maďarsku.
Ekonomické výhody
výztužných sítí
Základní výhoda svařovaných sí-
tí spočívá v úspoře individuální
manuální práce při výstavbě. Ta-
to individuální práce je nahraze-
na průmyslovou přípravou sítí, je-
jíž cena roste daleko pomaleji než
náklady na mzdy ve stavební vý-
robě. Kromě úspor na mzdách
jsou zde ještě další úspory, které
by měly výrazně ovlivnit podni-
katelské rozhodování.
Jsou to:
menší počet odborného a po-
mocného personálu,
menší nároky na zařízení stave-
niště,
zkrácení prostojů zvedacích za-
řízení,
zkrácení pronájmů nebo zry-
chlení obratu zvedacích zaří-
zení,
zrychlení obratu finančních
prostředků vázaných ve výrobě,
kratší doba výstavby.
HISTORIE VÝROBY SVAŘOVANÝCH SÍTÍ DO BETONU
a drátu ve svitcích a tyčích ve společnosti Železárny Annahütte, spol. s r. o. Prostějov
Začátek historie výroby
svařovaných sítí padá do
60. let 20. století. V červnu
1961 byl v prostějovských
železárnách instalován první
stroj na zkušební výrobu
svařovaných sítí a byl zahájen
zkušební provoz. Po úspěšném
zvládnutí zkušebního provozu
byla v průběhu roku 1962
zahájena výstavba haly pro
výrobu svařovaných sítí, byly
zprovozněny stroje a začátkem
roku 1963 zahájena výroba
svařovaných sítí. V letech
1977-79 byl strojní park dále
doplněn.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...48
Powered by FlippingBook