Stavební a investoské noviny - 5 / 2018 - page 24

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
24
Pane řediteli, stabilním spo-
lečnostem se v ČR daří. Určitě
i vaší firmě?
Ano, musím potvrdit, daří se
i nám. Poptávka po našich výrob-
cích je velká, zakázek je celkem
dost, prodejní ceny postupně ros-
tou. S ohledem na tyto skutečnos-
ti jsme byli nuceni v loňském roce
rozšířit naše kapacity o jednu vý-
robní linku.
Na jakých zakázkách v sou-
časné době pracujete?
Máme v různých fázích rozpra-
covanosti asi 30 projektů od stropů
na rodinné domky až po zakázku
za 100 mil Kč. Uvedu některé vý-
znamnější akce: právě probíhá dal-
ší etapa výstavby logistického cen-
tra SEGRO v Hostivicích, ve fázi
předání dokončené stavby jsou ob-
rovské haly MUBEA v Prostějo-
vě, naopak II. fázi závodu ASSA
ABLOY v průmyslové zóně v Os-
trově n. O. právě vyrábíme. To
platí i pro vývojové centrum firmy
BOSCH v Českých Budějovicích.
Naše výrobní linka na předepnu-
té stropní panely SPIROLL poje-
de naplno, neboť stropy SPIROLL
budou v této sedmipodlažní budo-
vě použity v celkovém množství
cca 10000m
2
.
Byly zde použity nějaké spe-
ciální vazníky?
Ano, vím kam míříte, ale naše
nejdelší předepnuté střešní vazní-
ky délky 40m chce jen část movi-
tých investorů, kteří je nutně potře-
bují. Ostatní využívají běžné délky
24m, což je asi nejekonomičtější
varianta. Podotýkám však, že vaz-
níky délky „jen“ do 33m vyrábíme
poměrně často, na 36metrové prá-
vě stavíme formy.
Které zakázky byly úspěšně
dokončeny?
Naše společnost se celkem
úspěšně snaží stále zlepšovat jmé-
no a pozici na trhu. Důkazem to-
ho je růst počtu zákazníků včetně
významných velkých stavebních
společností, včetně těch s kořeny
v Japonsku, Německu nebo Ra-
kousku, kteří se na nás s důvěrou
obrací opakovaně.
Z mnoha úspěšně dokončených
zakázek bych vyzdvihl asi tu loň-
skou největší realizaci za téměř
50mil. Kč – výstavba skladovací
haly DHL v Chebu – nakreslili, vy-
robili, dovezli a namontovali jsme
v neuvěřitelně krátkém termínu.
Problémy tedy nemáte?
Nějaké problémy se stále řeší –
nedostatek kvalifikovaných dělníků
do výroby stále trvá a nedá se očeká-
vat zásadní zlepšení. Jeřábníka pro-
stě neseženeme. Nejsou volní ani
někteří technicko-hospodářští pra-
covníci, popř. se nedají zaplatit…
Momentálně nás asi nejví-
ce trápí, a je to pro mě překvape-
Společnost PREFA PRAHA a. s. představuje komplexního
dodavatele nosných betonových konstrukcí. Výrobním
programem společnosti je výroba širokého sortimentu
železobetonových prvků stavebních dílců pro pozemní
a inženýrské stavitelství. Při naší redakční návštěvě jsme
položili panu Ing. Pavlu Formanovi, výrobně – obchodnímu
řediteli a předsedovi představenstva několik otázek.
PREFA PRAHA a. s. - projekce, výroba a montáže staveb
Z BETONOVÝCH STAVEBNÍCH DÍLCŮ
ní, stále komplikovanější získává-
ní stavebních povolení pro nové
stavby. Byť paní ministryně slibo-
vala…, opak je pravdou, investoři
si stěžují, příprava staveb se pro-
dlužuje, blokace stavby je mož-
ná. Navíc, investoři, ve snaze za-
jistit si omezené kapacity výrobců
prefabrikátů, zbytečně mlží, slibu-
jí zahájení staveb „obratem“ a pak
jsou „překvapeni“, neustále posu-
nují začátky staveb apod. Výsled-
kem je ne optimální využití výrob-
ních kapacit.
Co očekáváte ve vaší činnos-
ti na stavebním trhu v následu-
jícím roce 2019?
Byť známe zákon hospodářské-
ho cyklu, jsme optimisti i pro pří-
ští rok.
Děkujeme za rozhovor
Ing. Jaroslav Pospíšil
Nová výrobní linka
SEGRO Hostivice
DHL Cheb
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...48
Powered by FlippingBook