Stavební a investoské noviny - 5 / 2018 - page 34

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
34
Know-how společnosti MC-Bau-
chemie je využité v mnoha velkých
stavebních projektech. Neboť od vý-
roby až po montáž betonových pre-
fabrikovaných dílů nabízí společnost
MC obsáhlé produktové portfolio
od přísad a příměsí do betonu, přes
separační prostředky a prostředky
pro dodatečnou ochranu a úpravu,
až po kosmetiku betonu.
Náročné provedení
Prefabrikované díly musí splňo-
vat velké množství vlastností. Pro
zvláštní požadavky, a aby se dosáh-
ly určité vlastnosti betonu, jsou nut-
né vysoce výkonné plastifikátory
Ať je to v bytové výstavbě, v tunelech nebo i v inženýrských stavbách – betonové prefabrikáty najdeme všude tam,
kde se staví velké stavební objekty v krátkém čase a současně s vysokými nároky na kvalitu. Setkáváme se s nimi
běžně všude každý den, aniž bychom si to uvědomovali. Výrobci prefabrikovaných dílů realizují vše, co architekti
a statici naplánují, a kladou přitom největší důraz na kvalitu, pečlivost a přesnost. Aby splnili jejich vysoké
požadavky, využívají systémy produktů a z hlediska použití odborné znalosti společnosti MC-Bauchemie.
BETONOVÉ PREFABRIKÁTY
– více efektivity pro moderní stavbu
na bázi polykarboxylátéterů (PCE).
K tomu potřebné suroviny, polyme-
ry, vyrábí společnost MC od roku
2012 ve svém vlastním polymerač-
ním zařízení v lokalitě Bottrop podle
samostatně vyvinuté a patentované
metody. Tyto polymery se poté pou-
žívají při výrobě nové generace pří-
sad do betonu jako například přísad
řady MC-PowerFlow. Nejmoder-
nější technika výroby PCE umožňu-
je společnosti MC vyvíjet, testovat
a vyrábět systémy produktů na mí-
ru podle potřeb zákazníků ještě ne-
závisleji, rychleji a individuálněji.
Přísady PCE maximalizují napří-
klad počáteční pevnost betonu úspo-
rou vody a urychlují tím takt odstra-
ňování bednění, což konec konců
zvyšuje také hospodárnost výroby.
Tak je možné dosáhnout vysokou
konzistenci čerstvého betonu bez
ústupků ohledně počáteční pevnosti
a kvality povrchu. To činí z řady pří-
sad MC-PowerFlow flexibilní řeše-
ní pro prefabrikované díly se zvlášt-
ními požadavky.
Vysoce výkonný beton
Výrobna prefabrikátů, která vyrá-
bí vysoce pevné, vysoce těsné, ky-
selinám odolné betony nebo ultra-
-vysokopevnostní betony (UHPC),
se nemůže vyhnout tomu, aby ne-
použila vysoce výkonné přísa-
dy jako Centrilit Fume SX nebo
Centrilit NC společnosti MC.
Jakmile je čerstvý beton hoto-
vý, lije se do bednění. Bezprostřed-
ně po betonáži by se měly ošetřují-
cí prostředky rozprášit na povrchy
bez bednění, aby byly chráněny
před příliš rychlým vyschnutím.
Řada Emcoril společnosti MC na-
bízí spolehlivě účinné prostředky
pro ošetření povrchu betonu, které
vytvoří uzavřený film a zajistí op-
timální průběh hydratace.
Oddělení provedeno optimálně
Vysoká kvalita povrchu betonu
závisí podstatně na precizním vý-
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...48
Powered by FlippingBook