Stavební a investoské noviny - 5 / 2018 - page 44

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
44
3-14 Speciální a modulové stavby
3-11 Dopravní a
{
inženýrské stavby
2-14 Lešení, bedn
ö
ní, pažení
2-12
4-19 Elektroinstalace
4-16 Rozvody, kanalizace
4-11 P
ĵ
íprava staveb, projektová
è
innost
3-11
3-14
str. 4
str. 8
str. 16
str. 32, 41
str. 39
str. 35
4-11
Na společné cestě
Euro_032_inz_93x41_02.indd 1
13.5.2009 16:55:26
• prodej a pronájem systémového bednøní
• technická pomoc pĆi realizaci monolitických
konstrukcí
• zpracování plánĎ nasazení bednøní v PPL 3D
• provádøní šéfmontáží na stavbách zákazníkĎ
• zaškolování pracovníkĎ
PASCHAL s.r.o., Vyšehradská 23, 128 00 Praha 2
tel./fax: 221 594 580-599, e-mail:
Sklad Beroun, Lidická ul., 266 01 Beroun, tel./fax: 311 626 623
e-mail:
Sklad Olomouc, U panelárny 1
772 00 Olomouc, tel./fax: 585 313 476, e-mail:
servis pro bednení
ˇ
STATECH s. r. o., Poèapelská 346, 277 01 Dolní Beøkovice
STATECH s. r. o., Betonáøská 824/1A, 712 00 Ostrava-Muglinov
STATECH s. r. o., Jarní 42b/1030, 614 00 Brno-Malomìøice
dispeèink: 728 270 270, tel.: 312 256 400, fax: 315 601 373
e-mail:
PRODEJ, PRONÁJEM A SERVIS
PLOŠIN A STAVEBNÍ TECHNIKY
Oficiální zastoupení firmy pro støední a východní Evropu.
bednění lešení
služby
Tel. +420 222 359 311
cz +420 733 690 207
sk +421 911 705 276
PRONÁJEM
NEJLEPŠÍŘEŠENÍVAŠICHPOTŘEB
DESIGN STAVEBNAMÍRU
SERVISPODLEVAŠICHPŘEDSTAV
MODULÁRNÍ STAVBY
KOMPLEXNÍ SERVIS
Nad Bezednou 201, 252 61 Dobrovíz
tel.: +420 233 311 389
fax: +420 233 311 290
e-mail:
,
Dodavatel ocelového potrubí
SPIRO
sol
- sanace propustkĤ silnic
- pĜemostČní vodoteþí, lesních a polních cest
- potrubí k odvádČní dešĢových vod
Lipník nad Beþvou - Zighartice, propustek
‡
1500 mm
PFT, s.r.o.
ProstĜedí a Àuidní technika
Kompletní realizace silnoproudých
a slaboproudých elektroinstalací
projektování
instalace
PRQW¢Ŀ
»GUĿED
]¢UXÎQ® VHUYLV
SR]¢UXÎQ® VHUYLV
U HostivDěVk«KRQ£GUDŀ¯
3UDKD
7HO
PRELO
H PDLO LQIR#SURPVDW F]
3Uİ]NXPQDP®VWÜ
Cenovákalkulace
ZDARMA
Řízenía realizaceprojektů
Ekologickéslužby
Geologie
Vodohospodářskéslužby
Technickýdozorstaveb
Geodézie
Vizualizace
Inženýring
Rozpočty
Dopravní inženýrství
Elektrotechnika
Kolejovádoprava
Tunely
Mosty
Pozemnístavby
Pozemníkomunikace
Technikaasanace
Stavebnívýroba
GEROTOP.CZ
– primární okruhy pro tepelná Üerpadla zemë-voda
(plošné kolektory, hlubinné vrty, využití základł budov)
PROSTUPY.CZ
– ucelený sortiment prostupł stavebními konstrukcemi pro potrubí a kabely
LOWATEC.CZ
– prłmyslové plošné vytápëní-chlazení a systém aktivace betonového jádra
HURNER.CZ
– sváĬecí technika pro PE potrubí
GERODUR.CZ
– potrubí pro inženýrské sítë (plyn, voda, kanalizace, speciální aplikace).
Materiály pro vrtané studny
|
|
|
|
2-14
4-16
4-19
PŘESNÉ TRUBKY
SPECIÁLNÍ TVARY
TRUBKY POKRYTY
MELAMINOVOU BARVOU
TRUBKY VYROBENÉ
Z VYSOCEODOLNÉHO
MATERIÁLU MAGNELIS
Výrobce ocelových svařovaných tenkostěnných trubek,
uzavřených a otevřených profilů.
ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.
Firma, jež dala profilu jméno. Založena 1918.
Tel.:
596 691 111
E-mail:
Fax:
596 391 373
Web:
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48
Powered by FlippingBook