Stavební a investoské noviny - 5 / 2018 - page 36

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
36
9é52%$ $ 0217Èä 2&(/29é&+ .216758.&Ë $ +$/
Významnou část širokého portfo-
lia dodávaných staveb tvoří reali-
zace výrobních a skladových hal.
U realizace uvedených halových
systémů patří naše společnost me-
zi nejvýznamnější dodavatele na
území České republiky. Našim zá-
kazníkům nabízíme služby již od
samotného vzniku projekčního ná-
vrhu, přes vizuální stránku až po
samotnou výrobu, expedici a rea-
lizaci, kterou jsme v případě zájmu
zákazníka schopni nabídnout také
jako generální dodavatel.
S ohledem na minimalizaci
celkových nákladů staveb se sna-
žíme klást důraz na součinnost se
Již více než 25 let se společnost FEMONT OPAVA s. r. o. zabývá
realizací hal a ocelových konstrukcí, a to po celém území České
a Slovenské republiky.
Široké využití pro průmysl
– LEHKÉ VÝROBNÍ A SKLADOVÉ HALY
zpracovatelem požárně bezpeč-
nostního řešení již v projektové
přípravě stavby. Zejména u skla-
dových hal může tato spolupráce
pro investora znamenat značnou
finanční úsporu. Snažíme se vy-
jít vstříc našim zákazníkům a za-
jištěním komplexní dodávky jim
garantujeme kvalitní realizaci ha-
ly jako funkčního celku s vazbou
na efektivně vynaložené investič-
ní náklady.
Z hlediska konstrukčního systé-
mu se snažíme navrhnout průmys-
lové objekty tak, aby byly v maxi-
mální míře zohledněny požadavky
zákazníka a technické specifikace
z předprojektové fáze. V rámci na-
šich realizací nabízíme systémo-
vá řešení u většiny komponent hal.
Výrobní a skladové haly jsou navr-
ženy i s ohledem na minimalizaci
nákladů při budoucí údržbě.
Skladové haly
Výrobní haly
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...48
Powered by FlippingBook