Stavební a investoské noviny - 5 / 2018 - page 35

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
35
běru separačního prostředku pro
beton a na přesné aplikaci, to zna-
mená na koncepci separačních
prostředků podle požadavku a da-
ných skutečností výroby v kombi-
naci s tenkovrstvým a stejnoměr-
ným nanesením separátoru. Konec
konců použitím separačních pro-
středků se také bednění samo
o sobě chrání, ošetřuje a konzer-
vuje. Výrobci prefabrikovaných
dílů sází již mnoho let na program
separačních prostředků do betonu
Ortolan společnosti MC. Nabízí
řešení pro každý druh bednění, ať
již pro savé nebo nesavé, od oce-
lových bednění až po dřevěná bed-
nění s ochrannou vrstvou, aniž by
přitom bylo ovlivněno vytvrzení
nebo barevné řešení betonu. Řa-
da produktů boduje v neposled-
ní řadě také s ekologicky přijatel-
nou řadou separačních prostředků
Ortolan Bio: Tyto separační pro-
středky jsou biologicky rychle od-
bouratelné, ošetřují kromě toho
bednění, chrání zpracovatele a za-
ručují i přes náročnou výrobu vy-
soce kvalitní a také světlé povrchy
pohledového betonu.
Regenerace bezvadného
vnějšího vzhledu
Jak je známo, ne vše běží vždy
hladce. Pokud se během přepra-
vy nebo montáže prefabrikova-
ných dílů ulomí hrany nebo na-
stanou jiná poškození, je dobré
vědět, jak je možné tato poškoze-
ní dodatečně opravit. MC zde na-
bízí rozsáhlý program kosmetiky
betonu, pomocí kterého je mož-
né tyto chyby a poškození doda-
tečně odstranit a vytvořit bezvad-
ný vnější vzhled. S produktem
Quicktop dodává MC hydraulic-
ky vázané stěrky, které jsou při-
pravené k okamžitému použití,
a se kterými je možné rychle ob-
novit profil chybných ploch beto-
nu. Program stěrkových hmot Po-
wertop je kompletní systém vůči
sobě vzájemně sladěných vyso-
ce kvalitních adhezních můst-
ků, hrubých, jemných a nejjem-
nějších malt, pomocí kterých je
možné poškozené plochy betonu
proměnit v působivé plochy po-
hledového betonu. Jsou odolné
vůči povětrnostním vlivům a pro-
MC-Bauchemie s.r.o.
Divize MC FOR CONCRETE INDUSTRY
Skandinávská 990, 267 53 Žebrák
tel.: 311 545 155, fax: 311 537 118
mobil: 602 406 516
ti mrazu, disponují pigmentací,
která je odolná proti otěru a svět-
lu, a je možné je obdržet ve velké
rozmanitosti barevných odstínů.
Takto přispívají systémy pro-
duktů MC důležitou měrou při vý-
robě vysoce kvalitních prefabriko-
vaných dílů.
Z německého originálu
zpracoval a upravil
Ing. Martin Sapík
BE SURE. BUILD SURE.
Kompletní realizace silnoproudých
a slaboproudých elektroinstalací
3Uİ]NXP QD P®VWÜ
&HQRY¢ NDONXODFH
ZDARMA
SURMHNWRY¢Q®
LQVWDODFH
PRQW¢Ŀ
»GUĿED
]¢UXÎQ® VHUYLV
SR]¢UXÎQ® VHUYLV
U HostivDěVk«KR Q£GUDŀ¯
3UDKD
7HO
PRELO
H PDLO LQIR#SURPVDW F]
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...48
Powered by FlippingBook