Stavební a investoské noviny - 5 / 2018 - page 42

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
42
1-17 Výpln
ö
otvor
ʼn
1-11 Materiály kovové
1-21 Stavební chemie, nát
ö
rové hmoty
1-19 Beton, betonové výrobky
1-19
1-11
str. 18
str. 1, 6
str. 46
str. 20
str. 38
str. 44
str. 28
str. 13
str. 13
str. 2, 10
str. 34
1-19
1-21
SpoleÜnost Železárny-Annahütte vy-
rábí a dodává svaĬované výztužné sítë
do betonu a žebírkové dráty (B500A,
B500B, B550A).
Železárny-Annahütte, spol. s r.o.
Dolní 100, 796 01 Prostëjov
tel.: +420 582 312 746
e-mail:
ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.
VÝROBCE OCELOVÝCH ST
Ĵ
EŠNÍCH KRYTIN – VÝROBNÍ
Ĵ
ADA OMAK LINE
BLACHDOM
PLUS s. r. o.
tel.: 775 571 733
Výrobce a jediný dodavatel kompletního systémového Ĝešení pro
celoobvodové kování na okna, bezpeþnostní vícebodové dveĜní
zámky, cylindrické vložky, PSK, HS, dveĜní zavíraþe a nadsvČtlíko-
vé otvíraþe. GU-BKS je nejvČtší výrobce panikového kování a zám-
kĤ a dodavatel pohonĤ i ústĜeden RWA. GU Automatic vyrábí, mon-
tuje a servisuje vlastní automatické dveĜe a karusely.
GU-stavební kování CZ, spol.s r.o.
U PekaĜky 314 / 1, CZ-180 00 Praha 8
tel.: +420 283 840 155, fax: +420 283 840 165
e-mail: of¿ce@g-u.cz,
Náskok se systémem
TECHFLOOR s. r. o.
- 22 let na
trhu prĎmyslových podlah, více než
20 mil. m
2
realizovaných ploch.
Garantujeme originální Ćešení indi-
viduálních potĆeb každého inves-
tora. Produkce vlastních staveb-
ních materiálĎ, pĆedevším výrob-
kové Ćady Acrile
®
a Epotec
®
. Cer-
tifikace dle norem ISO 9001:2008
a ISO 14001:2004.
TECHFLOOR s. r. o.
17. listopadu 454, 252 63 Roztoky
office: K Rybní
ê
k
Ď
m 342, 747 81 Opava-Otice
tel./fax: 553 791 311, 553 791 321
e-mail:
,
TRANSBETON s. r. o.
Slovanské nám
Č
stí 9
612 00 Brno
tel.: 541 242 599
e-mail:
BETON Vý. DOPRAVY A ýERPÁNÍ
VÝROBAA POKLÁDKA
PODLAHOVÉHO BETONU LPP
Vý. POKLÁDKY
PODLAHOVÝCH IZOLACÍ
Dále nabízíme v našich pískovnách:
¾
PÍSEK, ŠTċRK, KAýÍREK
¾
SKLÁDKA INERTNÍCH ODPADģ
více info na:
STAPPA mix Brno, spol. s r.o.
Heršpická 993/11b, 639 00 Brno
dispečink: 603 226 349, tel.: 724 735 081
e-mail:
vyrobíme
„
dovezeme
„
přečerpáme
®
BETON P
ě
IPRAVENÝ NA MÍRU
Kompletní služby ve výrobČ, dopravČ a þerpání betonu
PRESTA-mix, spol. s r.o.
Blanenská 1762, 664 34 KuĜim
tel.: +420 541 212 616
mobil: +420 724 900 509
MABA Prefa spol. s r.o.
patří mezi nej-
větší a nejvýznamnější dodavatele žele-
zobetonových prefabrikovaných výrobků
v České republice. Vyrábí jednotlivé prvky
a ucelené systémy pro komerční, bytovou
a průmyslovou výstavbu, silniční a doprav-
ní stavitelství a další betonové výrobky dle
přání a požadavků zákazníka.
MABA Prefa spol. s r.o.
Čtvrť J. Hybeše 549, Veselí nad Lužnicí 391 81
tel.: 381 20 70 70,
ý
eskomoravský beton, a. s.
Beroun 660, 266 01 Beroun
tel.: +420 311 644 005
mail:
sídlo ¿rmy:
MC-Bauchemie s.r.o.
prĤmyslová zóna Sever
Skandinávská 990
267 53 Žebrák, okr. Beroun
tel.: 311 545 155, fax: 311 537 118
Váš spolehlivý partner v oblasti stavební chemie.
Nejen sanace a ochrana betonu, injektáže,
prĤmyslové podlahy, tČsnící hmoty, ale také
pĜísady do betonu a malt, ošetĜení betonu,
kosmetika betonu a sanace zdiva.
Oslovte nás - máme pro Vás
Ĝ
ešení.
BE SURE. BUILD SURE.
1-17
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48
Powered by FlippingBook