Stavební a investoské noviny - 5 / 2018 - page 30

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
30
kon, bezpečnost i komfort při jeho
používání.
Jeřáb má jednu z nejnovějších
a nejrychlejších zdvihových jedno-
tek, které jsou v současnosti na trhu.
Samozřejmostí jeřábu Liebherr
150 EC-B8 Litronic je dvoulanové
provedení, které zajišťuje dvakrát
rychlejší práci zdvihu oproti čtyř-
lanovému provedení. Výhodou
dvoulanového provedení oproti
čtyřlanovému je i poloviční spo-
třeba lana. Ve výšce 94,2m se jed-
ná o úsporu téměř dvě stě metrů.
Jeřáb je vybaven mikrozdvi-
hem, který se dá využít při jem-
ném umisťování břemene. Dále je-
řáb umožňuje okamžité navýšení
únosnosti jeřábu o 20% a tím pře-
chod do zátěžové křivky LM2.
Bezpečnost a komfort
z ptačí perspektivy
V kabině je zajištěna maximální
bezpečnost a pohodlí.
Kabina je opatřena klimatiza-
cí a díky svému provedení zajišťu-
je dokonalý výhled. Tuto základní
bezpečnost dále doplňuje zobrazo-
vací systém EMS. Součástí výba-
vy jeřábu je systém LiTEL, který
umožňuje okamžité zjištění stavu
jeřábu, zejména jak je jeřáb aktuál-
ně využíván, dále zjištění celkové-
ho spektra zatížení jeřábu a taktéž
je možno provést vzdáleně dia-
gnostiku jeřábu.
Jeřábník dosedá do anatomic-
ké sedačky s dvoudílným ovláda-
cím pultem. Prostřednictvím dis-
pleje sleduje jednotlivé hodnoty,
které jsou pro něj v každý moment
rozhodující. Jsou to například tyto
hodnoty: hmotnost břemene, síla
větru, vzdálenost pojezdového vo-
zíku, aktuální výška háku nebo po-
loha výložníku. Veškeré tyto údaje
si může uložit jako referenční bo-
dy a znovu se na ně vracet.
Jeřáb si pronajala společnost
BRESTT STAVBY a. s., která
tento jeřáb bude používat pro do-
stavbu jedné z budov Šumavská
tower. Jeřáb bude využíván na do-
pravu břemen, bednění a násled-
nou betonáž na nová patra, která
budou na budovu dostavěna.
Usazení
„velkého oka“ nad Brnem
Raritou tohoto nasazení je, že je-
řáb je samostatně stojící. Stan-
dardně se při této výšce jeřáb kotví
k budově. Podle posouzení statika
to však nebylo možné. Proto spo-
lečnost LIEBHERR-STAVEBNÍ
STROJE CZ s. r. o. ve spoluprá-
ci s výrobním závodem věžových
jeřábů Liebherr v německém
Biberachu připravila řešení samo-
statně stojícího jeřábu.
Toto řešení spočívá ve vyu-
žití několika věžových systémů.
Pro zjednodušenou představu fun-
guje věžový systém jako pyrami-
da, na jejímž vrcholu je věžový je-
řáb Liebherr 150 EC-B8 Litronic.
Založení jeřábu je na základových
kotvách, které jsou zabetonované
do země a vzhledem k podloží ze-
síleny o piloty. Na tyto kotvy jsou
pak umístěny tři druhy věžových
dílů, které vytvářejí onu pyramidu.
Technické přípravy vč. návo-
zu jeřábu zaštítil ze společnosti
LIEBHERR-STAVEBNÍ STRO-
JE CZ s. r. o. pan Jan Hloušek a sa-
motnou montáž pak organizo-
val hlavní technik Jakub Ulma se
svým týmem servisních techniků
věžových jeřábů.
Montáž jeřábu trvala tři dny
a proběhla za pomoci autojeřábu
od společnosti Hanyš – Jeřábnic-
ké práce, s. r. o. a to konkrétně je-
řábem Liebherr LTM 1500.
Montáž proběhla hladce, díky
perfektní spolupráci všech pracov-
ních týmů na stavbě. Jménem naší
společnosti děkujeme za hladkou
spolupráci společnostem BRESTT
STAVBY a. s. a Hanyš – Jeřábnic-
ké práce, s. r. o., které se podílely
jak na přípravách, tak na samot-
ném průběhu celé akce.
Zaměřeno na výkon
Jeřáb Liebherr 150 EC-B8 Litronic
je zcela nový stroj vybaven nej-
modernější technologií. Při vývo-
ji stroje výrobce kladl důraz na vý-
1. června 2018 se změnilo brněnské panorama. Jeřáb
Liebherr 150 EC-B8 Litronic rozšířil siluety tří výškových
administrativních budov na ulici Šumavská. Z dálky připomíná
jeřáb orla, který na své okolí bude několik měsíců dohlížet.
JEŘÁB ŠUMAVSKÁ TOWER
Základní parametry věžového jeřábu Liebherr 150EC-B8 Litronic
při tomto konkrétním nasazení:
Ustavení:
základové kotvy
v železobetonovém základu
Délka vyložení:
60,0 m
(délka vyložení může být až 62,5 m)
Výška háku
94,2 m
Nosnost
60,0 m / 1 500 kg
Max. nosnost
2,6 – 15,1 m / 8000 kg
Zdvihové ústrojí
45 kW
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...48
Powered by FlippingBook