Stavební a investoské noviny - 5 / 2018 - page 22

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
22
Autender M zásobuje střihací lin-
ku Cadormatic 300 tyčovou beto-
nářskou ocelí délky až 18 metrů,
do průměru oceli až 40mm, aniž
by byla nutná dodatečná obsluha.
Toto umožňuje šetřit mzdové ná-
klady a zabraňuje vzniku prostojů
v důsledku svalových a páteřních
onemocnění. Stejně tak zabraňuje
úrazům, které mohou vzniknout v
důsledku pohybu obsluhy ve skla-
du tyčové betonářské oceli.
Kromě toho optimalizace jed-
notlivých pracovních kroků umož-
Před několika měsíci dodala firma PEDAX do Belgie zařízení Autender M, které
zabezpečuje automatický a bezobslužný přísun materiálu do automatické střihací linky.
AUTENDER M
PEDAX dodává na světový trh plně automatizovaná řešení
JAMI PRAHA s. r. o.
V Rovinách 40, 140 00 Praha 4
tel.: 241 444 411
mobil: 602 230 883
e-mail:
ňuje optimálně využít maximální
kapacitu střihací linky Cadorma-
tic a tím zásadně zvýšit její pro-
duktivitu.
Jak pracuje Autender M?
Autender M se pohybuje napříč
skladem tyčového materiálu. Au-
tomaticky se zastaví nad výchozím
boxem, ze kterého jsou násled-
ně tyče magneticky nadzvednuty.
Pomocí laserové techniky je přes-
ně napočítán stanovený počet ty-
čí a tyto jsou přeneseny na podá-
vací dráhu automatické střihačky
Cadormatic.
Video z práce zařízení Auten-
der M najdete na YouTube kaná-
lu firmy PEDAX nebo po načtení
QR kódu.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...48
Powered by FlippingBook