Stavební a investoské noviny - 5 / 2018 - page 16

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
16
Prostupy stavebními
konstrukcemi – problematika
Těsnicí systémy pro potrubí a ka-
bely slouží k prostupu (průniku)
potrubí nebo kabelů z venkovní
strany do vnitřní části objektu. Za-
braňují přitom pronikání tlakové
vody, vlhkosti a plynu do objektu.
Tyto těsnicí systémy se používají
i pro prostupy vnitřními stěnami,
podlahami a ve speciálních situa-
cích. Výjimkou nejsou ani aplika-
ce jako např. mnohonásobné pro-
stupy, atypické prostupy a servisní
nebo kabelové kanály.
Praktické zkušenosti ukázaly,
že pro prostupy potrubí a kabelů
do objektů (resp. i uvnitř objektů)
nejsou používány správně navrže-
né těsnicí systémy. Prostupy se tak
často na stavbách řeší nevhodným
způsobem, např. aplikací montážní
pěny nebo za použití nekvalitních
materiálů. Následně dochází k pro-
blémům v podobě průniku vlhkos-
ti a spodní vody do objektů. Nutno
dodat, že nejlevnější řešení prostu-
pů bývají nakonec pro novostavby
i rekonstrukce téměř vždy nejdraž-
ší. Krátké životní cykly zvyšují ná-
klady na údržbu a levné řešení se
tak může proměnit v příčinu doda-
tečných nákladů.
Následná oprava prostupů je
mnohem komplikovanější a draž-
ší, než kdyby se správný prostup
použil již při výstavbě. Důležité je
řešit prostupy, zejména pak tech-
nologii jejich realizace, již v pro-
jektové fázi! Předejde se tak im-
provizovaným řešením prostupů
do již hotové stěny, které je mno-
hem dražší než včasné umístění
speciálních pažnic již při stavbě
konstrukce!
Prostupy do objektu zajišťu-
jí ochranu majetku před poškoze-
ním. Cílem je realizovat bezpečné
a trvalé vodotěsné prostupy do ob-
jektu nebo v rámci daného objek-
tu. V našem sortimentu naleznete
řešení pro všechny typy aplikací
včetně projekční podpory a tech-
nických konzultací.
Základní dělení hydroizolací
v návaznosti na prostupy
Bílá vana
– vodonepropustný beton
Bílá vana je betonová konstruk-
ce, která kromě nosné funkce pl-
ní i funkci hydroizolační. Tu za-
jišťuje vodonepropustný stavební
beton, který má „bílou barvu“.
Riziková místa konstrukce z mo-
nolitického betonu jsou prostupy
potrubí, kabelů a jiných inženýr-
ských sítí do objektu. Trendem
řešení prostupů je co nejméně na-
rušovat celistvost monolitické
konstrukce.
Pokud se jedná o novostavbu,
technicky i finančně nejvýhodněj-
ší je využít pro přípravu prostupu
v konstrukci prostupových pažnic
a prostupových tvarovek. Pro re-
konstrukce je možné využít jádro-
vého vrtání nebo celou řadu před-
stěnových montáží.
Černá vana
– plošná hydroizolace
Černá vana je taková konstrukce
základových desek nebo svislých
obvodových stěn, které sice splňují
statické požadavky, ale tyto materi-
ály jsou vodopropustné (např. běž-
ný železobeton, keramické tvárni-
ce, vápenopískové tvárnice, cihly
atd.). Tyto materiály je tedy nut-
né chránit před pronikáním tlakové
i netlakové vody do objektu. Nej-
častěji používanými hydroizolač-
ními materiály jsou modifikované
asfaltové pásy a nátěry, nebo různé
druhy fólií (nejčastěji PVC fólie).
Technicky, ekonomicky i logi-
sticky nejvýhodnější je začít řešit
prostupy již při výstavbě konstruk-
ce (novostavby). V těchto případech
můžeme použít pro přípravu pro-
stupu v konstrukci, stejně tak jako
u „bílých van“, prostupových paž-
nic a prostupových tvarovek. Pro
rekonstrukce je možné využít jak
jádrového vrtání, tak předstěnových
montáží. Pažnice pro černou vanu
jsou poměrně snadno rozpoznatel-
né. Pro návaznost na hydroizolační
souvrství slouží pažnice s různými
typy límců nebo pažnice s pevnou
a volnou přírubou.
Prostupy potrubí a kabelů, které jsou také někdy nepřesně
nazývány jako průchodky stavebními konstrukcemi, jsou
projektanty v současné době řešeny jen okrajově a většinou
dochází k improvizacím v podobě různých těsnicích ucpávek,
jako jsou montážní pěny, resp. cementové výplně, atd. Prostupy
(„průchodky“) jsou bezpečnostní a protipožární ucpávky trubek
a kabelů v místě průchodu vnějšími nebo vnitřními stavebními
konstrukcemi. Cílem prostupů a průchodek je pak profesionální
zajištění trvalé vodotěsnosti, plynotěsnosti a protipožární
bezpečnosti.
PROSTUPY PRO KABELY A POTRUBÍ
skrz stavební konstrukce
 
Protipožární prostupy odolají i tlakové vodě
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...48
Powered by FlippingBook