Stavební a investoské noviny - 5 / 2018 - page 17

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
17
Jsou opravdu prostupy
horkým bramborem?
– praktické zkušenosti
z realizace
Fáze projektování
Vše začíná u projektu! Pokud se
projektant řešení prostupů v ja-
kémkoliv stupni dokumentaci vy-
hne a ty pak nejsou ani ve výkre-
sech a už vůbec ne ve výkazech
výměr, připouští tím improvizaci
například montážní pěnou. Mnoh-
dy stačí jen málo, například na-
psat, že budou použity systémové
prostupy.
Fáze naceňování
Ve fázi rozpočtování stavby je vel-
mi důležité prostupy neopomenout
nacenit. V tuto chvíli jsme připra-
veni rozpočtáři pomoci s rozklíčo-
váním a specifikací.
Fáze výběru dodavatele
Často se tento krok posouvá do sta-
vební buňky a je v rukou stavbyve-
doucího. Důležité je si uvědomit,
že neexistuje univerzální řešení
a každá stavba má svá specifika.
Bohužel i při výběru prostupů je
cena až na prvním místě. Důleži-
té je, aby se porovnávalo porovna-
telné a hlavně, aby se prostupy ne-
nechávaly na poslední chvíli. Zde
se často stává chyba při přípravě
otvoru, kdy se použije například
KG potrubí pro vybednění otvo-
ru. KG je ale měkké a při betonáži
se může zbortit a následné ucpání
je buď nemožné nebo velmi dra-
hé. Lepší je použít standardní paž-
nice s návazností na hydroizolaci,
případně speciální tvarovky kom-
patibilní s KG/HT potrubím. Zde
razíme heslo „je důležité mít mož-
nost volby“.
Fáze realizace
– příprava otvoru
Jak už padlo v předchozím od-
stavci, není dobré nechávat řeše-
ní tak důležitého detailu, jako je
vodotěsný a plynotěsný prostup,
na poslední chvíli. Často se mu-
sí vyrábět řešení na míru, které
chvilku trvá. Když tlačí čas, čas-
to se stavba uchyluje ke kom-
promisům, což je velmi riskantní
a do budoucna se tento krok může
i značně prodražit. Celá řada pří-
pravářů a stavbyvedoucích se už
spálila a řešila nějakou tu nepří-
jemnost se zatečením do stavby.
Proto již dnes využívají naše tech-
nické oddělení, které je schop-
né najít správné řešení, a to třeba
i osobní konzultace přímo na stav-
bě. Díky velmi širokému portfoliu
výrobků umíme projekty optima-
lizovat. Stává se i to, že za stejné
nebo nižší peníze vybereme pro-
dukty s lepšími technickými para-
metry a delší zárukou.
Fáze realizace – ucpání otvoru
Finální a zdánlivě ta nejjednoduš-
ší fáze. Může to být finální a zdán-
livě ta nejjednodušší fáze, ale chce
to trochu plánování. Jednoznačně
doporučujeme, aby těsnicí vložky
montoval ten, kdo vede potrubí ne-
bo kabely. Jak ale dotyčný vybere
správnou těsnící vložku? Měla by
mu ji dát stavba. My, jako odborní-
ci na dané téma, pomůžeme přípra-
vě stavby vybrat optimální řešení,
které následně stavba nakoupí a dá-
le rozdává jednotlivým profesím
tak, jak přicházejí. Tím se vyhne to-
mu, že si každý dělá s tím, co zná.
Jeden použije těsnicí vložku, druhý
montážní pěnu a třetí třeba nic.
Závěrem
– nebojte se prostupy řešit!
Co dodat? Důležité je nebát se pro-
stupy řešit, ale zachovat si patřičný
respekt. Tam, kde voda dnes není,
může se zítra objevit. Dodatečná
řešení jsou vždy dražší.
Projektanti! Neexistuje univer-
zální řešení, ale nemusíte se učit
nové technologie. Stačí vědět, kde
a koho se zeptat. Napište nám ne-
bo zavolejte a většinu práce za vás
uděláme!
Stavbo! Nesnažte se improvi-
zovat v tak důležitém detailu, ja-
kým je bezesporu prostup, který
chrání stavbu před spodní vodou.
Oprava je vždy dražší nebo dokon-
ce nemožná. Máme pro vás mož-
nost volby vždy z několika vý-
Blešno – oprava improvizovaných a nefunkčních prostupů formou předstěnové montáže
robků, které jsou vhodné pro dané
zadání. Naší prací je optimaliza-
ce zadání tak, abyste dostali za ro-
zumné peníze to nejlepší řešení.
Těšíme se na vaše zadání a rá-
di s vámi budeme komunikovat
způsobem, jaký se vám nejví-
ce zamlouvá, třeba přímo na va-
ší stavbě.
Za společnost GEROtop,
oddělení prostupy.cz
vedoucí oddělení Michal Fryš
Pažnice KRASO KDS 150 připravené k betonáži
Oválný otvor vzniklý
zabetonováním a následným
vybouráním KG potrubí
GEROtop spol. s r. o.
tel.: 485 148 723
mobil: 777 166 813, 777 166 834
e-mail:
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...48
Powered by FlippingBook