Stavební a investoské noviny - 5 / 2018 - page 7

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
7
(GD) ve výběrovém řízení jako
dodavatel všech betonových smě-
sí, které se vyrábějí na betonár-
ně ve Skalici nad Svitavou. Jedná
se o horizontální betonárnu, zpro-
vozněnou v roce 2015, s dvou-
hřídelovou míchačkou o objemu
2,0 m
3
hotového betonu a hodino-
vým výkonem 80 m
3
čerstvého be-
tonu, s pětikomorovým řadovým
zásobníkem a cementovým hospo-
dářstvím pro skladování 4 druhů
pojiv, s technologií ohřevu zámě-
sové vody a předehřevem kameni-
va. Celkový předpokládaný objem
výroby pro předmětnou stavbu či-
ní cca 10 000 m
3
různých betono-
vých směsí s různými vlivy pro-
stření. Zejména beton C30/37 XC4
XA1 XF3 XM3, který bude pou-
žit při výstavbě spadiště, je směs
velmi specifická svým složením.
Vychází z dlouhodobé spoluprá-
ce firmy TRANSBETON s. r. o.
s Ústavem technologie stavebních
hmot a dílců FAST VUT v Brně,
konkrétně s vedoucím Zkušební
laboratoře při ÚTHD FAST VUT
panem prof. Ing. Rudolfem Helou,
CSc., který recepturu této směsi
pro TRANSBETON s. r. o. navrhl
na základě své dlouhodobé praxe
i v oblasti vodních děl. Tato směs
bude použita při betonáži spadiš-
tě a vývaru VD, a bude na stavbu
dodávána ve dvou konzistencích –
na spodní hraně S3 a na středu až
spodní hraně S2 (s požadavkem
sednutí cca 60 až 80 mm). Tento
požadavek byl ze strany GD sta-
noven zejména kvůli velmi str-
mému sklonu skluzu. Na přelomu
ledna a února 2018 byla z toho-
to důvodu provedena dvoufázo-
vá zkouška betonáže modelové si-
tuace tak, aby se všichni účastníci
přesvědčili o proveditelnosti be-
tonáže navrženým způsobem přes
čerpadlo. Zkušební čerpání a zpra-
cování betonu modelu dopadlo
velmi pozitivně. V současné době
probíhají další přípravy a zkoušky
dané směsi tak, aby dodávky be-
tonů byly stoprocentně připrave-
ny na vlastní průběh realizace té-
to části vodního díla.
Aktuální dodávky betonů
na různorodé stavby v obrazech:
VÝSTAVBA NOVÉHO MOSTU
U ČERNÉ HORY, SILNICE I/43
Na základě rozhodnutí ŘSD byl
most u Černé Hory na silnici I/43
okr. Blansko v dubnu 2018 zde-
molován a výstavba nového mostu
potrvá do konce téhož roku. Most
bude dlouhý 85m a výhradním do-
davatelem betonů pro tuto stavbu
je TRANSBETON s. r. o.
CEMENTOPOPÍLKOVÁ
SUSPENZE PRO LESNÍ CESTY
Za účelem zpevnění lesních cest
pro celoroční dostupnost a obsluž-
nost lesů zajišťuje TRANSBETON
s. r. o. dodávky cementopopílkové
suspenze pro prolívku hrubého dr-
ceného kameniva.
POKLÁDKY PODLAHOVÝCH
BETONŮ LPP A IZOLACÍ
TRANSBETON s. r. o. dodává
svůj litý podlahový potěr, resp.
beton LPP v pevnostních třídách
C 16/20 až C 25/30 včetně čerpá-
ní pístovým čerpadlem pro rodin-
né i průmyslové stavby napříč vše-
mi pobočkami, do vzdálenosti až
130m a výšky 70m. TRANSBE-
TON s. r. o. zajišťuje pro zákazní-
ky nejen podlahový beton a jeho
distribuci, ale nově také poklád-
ku podlahových betonů LPP a po-
kládku podlahových izolací.
TRANSBETON s. r. o.
Slovanské náměstí 9, 612 00 Brno
e-mail:
Bezpečnostní přeliv na hrázi VD Boskovice
Výstavba nového mostu u Černé Hory, silnice I/43
Cementopopílková suspenze pro lesní cesty
Pokládky podlahových betonů LPP a izolací
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...48
Powered by FlippingBook