Stavební a investorské noviny - 2 / 2018 - page 26

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
26
Zástupci naší redakce si samo-
zřejmě tuto akci nemohli nechat
ujít, a tak na několik dnů zavíta-
li do Stuttgartu a veletrh R+T na-
vštívili.
Zhodnocení a pozitivní
zpětná vazba veletrhu
Pokud bychom chtěli zhodno-
tit veletrh R+T 2018, krátce by
se dalo napsat, že byl mimořádně
úspěšný od začátku až do konce.
A jak říká Sebastian Schmid, ře-
ditel divize technologických ve-
letrhů, „každý den jsme na ve-
letrhu mohli vidět usměvavé
tváře návštěvníků i vystavovate-
lů.“ Opravdu plno bylo ve všech
výstavních halách a víceméně
na všech expozicích. Jak již by-
lo v úvodu řečeno, celkově vele-
trh navštívilo 65 500 návštěvníků
(ve srovnání s rokem 2015 o 6 500
účastníků více) ze 140 zemí světa,
přičemž 60% přicestovalo ze za-
hraničí, což je zářným důkazem
toho, že se jedná o největší vele-
trh v daném oboru na světě.
Podle provedeného výzkumu
má pro 97% oslovených klíčový
význam osobní kontakt mezi ná-
vštěvníky a vystavovateli. „Kva-
lita“ návštěvníků zůstala na stejné
úrovni i v letošním roce, kdy de-
vět z deseti návštěvníků se přímo
podílí na rozhodování o nákupu či
zadávání zakázek.
Hlavní trendy R+T 2018
R + T 2018 opět nastavilo pomysl-
nou laťku mezinárodních standar-
dů. „A týká se to všech trendových
odvětví, jako je automatizace bu-
dov, energetická účinnost či bez-
pečnost a pohodlí,“ říká Sebas-
tian Schmid. Kupříkladu rolety
jsou dnes dynamické, inteligent-
ní a automatické – a samozřejmě
rychlejší než kdykoliv předtím.
Řada ukázek demonstrovala, jak
stínicí technika v kombinaci s in-
teligentními řešeními pohonů mo-
hou účinně chránit budovy před
nežádoucími vetřelci, a skloubit
tak energeticky úsporný design
a komfort bydlení v rodinných do-
mech či bytech.
Atraktivní design a průkopnic-
ké technologie. Asi těmito dvěma
výrazy by se dala shrnout nosná té-
mata oblasti ochrany před sluneč-
ním zářením. Neméně význam-
nou roli zde však hrála také úspora
energie. Hojně se diskutovalo také
na témata automatizace, integrace
stínicích prvků do fasád resp. síťo-
vě propojených systémů. K vidě-
ní byly různé konstrukce a design,
jež do budoucna bezesporu rozšíří
možnosti při plánování a realizaci
stínicích systémů.
V oblasti automatických vrat
a brán veletrh nabídl řadu různých
produktů i možných aplikací. Ty
se zaměřily především na klíčo-
vé otázky jako je ochrana proti po-
žáru a kouři, bezpečnost, energie
a udržitelnost.
Od 27. února do 3. března 2018 se opět po třech letech uskutečnil na výstavišti ve Stuttgartu rozhodující světový veletrh
pro oblast stínicí techniky, automatických vrat a brán R+T 2018. Oproti předchozímu konání v roce 2015 veletrh zaznamenal
rostoucí trend jak v počtu vystavujících firem tak i návštěvníků. V průběhu 5 dnů jej navštívilo celkem 65500 návštěvníků, kteří
zde mohli navštívit zástupce 1027 vystavovatelů z 41 zemí. Expozice firem obsadili v deseti obrovských halách Messe Stuttgart
výstavní plochu o rozloze 120 000 m².
OZVĚNY VELETRHU R+T 2018 VE STUTTGARTU
– stínicí technika, vrata a brány v 10 výstavních halách
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook