Stavební a investorské noviny - 2 / 2018 - page 18

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
18
Architektonické a konstrukční
řešení objektu
Ryze účelová dvoupatrová budo-
va byla navržena Ing. arch. Irenou
Schusterovou a rozdělena do čtyř
částí. Výrobu a sklady paní archi-
tektka umístila do přízemí napravo
a školicí centrum, prodej, nákup
a jídelnu s výdejnou nalevo, vývoj
a administrativní část jsou situová-
ny do prvního patra.
Tyto čtyři provozní části, kte-
ré se dají oddělit a samostatně
Nové sídlo společnosti Teco a.s. bylo postaveno a zkolaudováno na zelené louce v kolínské
Průmyslové zóně Šťáralka v roce 2017, přičemž celá stavební akce netrvala déle než osm
měsíců. Po dvou letech projektování se první stroje do země zakously předposledního
února, kolaudace pak proběhla začátkem listopadu. Bezprostředně na kolaudaci navazovalo
přestěhování celé firmy, které zabralo cca tří týdny s přerušením výroby na jeden týden. Tolik
asi k časovému rámci stavby a následným logistickým operacím, jejichž cílem bylo vykročit
do dalšího čtvrtstoletí firmy Teco v nové budově vybavené novými technologiemi.
Novou centrálu společnosti Teco
KOMPLETNĚ ŘÍDÍ SYSTÉM TECOMAT FOXTROT
uzavřít, spojila prostorným ko-
munikačním centrem, jehož fa-
sáda tvoří vizuální dominantu
celého objektu. Inspirována dvoj-
rozměrným logem firmy s cha-
rakteristickým motivem perio-
dického signálu mu dodala třetí
rozměr a nechala ho vizuálně pro-
stoupit celou šíří budovy ze sever-
ní na jižní fasádu.
Půdorysný tvar hlavní hmoty
stavby je obdélník o rozměrech
21 × 60m s orientací delší stra-
ny východ-západ, nad kterým se
zdvihá hmota dvou nestejně vel-
kých podlaží budovy. Objekt
je zastřešen plochými střecha-
mi. Jednoduchý hmotový kon-
cept dvoupodlažní části narušuje
ve třetině délky budovy již zmíně-
ná hmota s pilovitým prolomením
citujícím logo firmy s proskleným
schodišťovým blokem, na nějž na-
vazují částečně kryté střešní tera-
sy. Je tak zvýrazněn hlavní vstup
do budovy. Prolomení hmoty na-
vazuje na pásová okna s venkov-
ními žaluziemi, která lemují celý
obvod budovy a zajišťují přiroze-
né prosvětlení a větrání všech pra-
covišť v objektu.
Hlavní vstup do objektu na-
vazuje na příjezdovou komuni-
kaci, která dále pokračuje kolem
celého areálu s 50 parkovací-
mi stáními a k zadním vchodům
navazujícím na příjem materiá-
lu, na expedici zboží a navážení
obědů do jídelny. Budova je plně
bezbariérová, první a druhé pod-
laží spojuje kromě schodiště také
elektrická plošina.
V objektu jsou použity železo-
betonové nosné konstrukce a vý-
plňové konstrukce z lehkých izo-
lačních materiálů. Opláštění je
zavěšené z panelů PUR. Vnitřní
líc a příčky jsou sádrokartonové,
okna plastová s trojsklem, vnitřní
a vstupní dveře jsou prosklené, hli-
níkové. Stavba na sebe neupozor-
ňuje výrazným barevným řešením.
Je navržena v odstínech stříbřitě
šedé a je zajímavá jednoduchými
a čistým liniemi celé hmoty. Tyto
linie prostupují i do interiéru, kde
se již barevnost loga firmy objevu-
je, a to v modrém pruhu na podlaze
vstupní haly a podhledu schodiště.
Interiér oživují různobarevná řeše-
ní podlah v kancelářích. Vznikl tak
velmi kompaktní, vizuálně čistý
objekt, pevně zakotvený do Pola-
bí. A to doslovně. Stojí na 56 žele-
zobetonových pilotách a je napo-
jen na dvanáct 125m hlubokých
vrtů, kterými cirkuluje voda. Ob-
jekt je tak se zemí spjat nejen sta-
ticky, ale i energeticky.
Energetický koncept budovy
Energetický koncept je dalším re-
lativně unikátním specifikem bu-
dovy. Projekt maximalizoval efek-
tivní nakládání s energiemi. Teco
je nejen investorem, ale i provo-
zovatelem budovy, takže přiroze-
ným zájmem bylo najít skutečné
optimum v investičních a násled-
ných provozních nákladech. Na-
příklad do kalkulace vyšších ná-
kladů na zemní vrty byly zahrnuty
i snížené náklady na archeologic-
ký průzkum, které by byly vyšší
v případě mělkých zemních kolek-
torů. Kromě samozřejmého zatep-
lení pláště budovy bylo zvoleno
nízkoteplotní podlahové vytápění
Nová budova Teco, a. s., je postavena v průmyslové zóně na východním okraji Kolína.
Za plotem jsou již jen pole a výhled na místní dominantu – horu Kaňk.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook