Stavební a investorské noviny - 2 / 2018 - page 12

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
12
elektro
scén a efektů, které se dají pomocí
vhodně zvolených svítidel vytvo-
řit. Skládá se z designérů a světel-
ných techniků, kteří umí navrh-
nout a připravit světelně-technické
řešení prostoru na míru jednotli-
vým zákazníkům. K jejím nejza-
jímavějším realizacím patří např.
Výčep Na stojáka, osvětlení kap-
le Bukovany, showroom matrací
King Koil, obchodní dům Saratov
v Bratislavě, osvětlení obchodního
centra FUTURUM v Brně, prodej-
na Gastro v galerii Vaňkovka ne-
bo Cafe Morgal. Díky své nabídce
služeb neoslovuje pouze koncové
zákazníky, ale poutá také pozor-
nost architektů, projektantů a in-
vestorů.
Referenční stavby
V uplynulých letech se ELKOV
elektro a. s. dodavatelsky podílel
na mnoha zajímavých projek-
tech pro různé investory v ČR ne-
bo na Slovensku. Za zmínku stojí
např. Triniti office centrum Brno,
BVV Brno – pavilon P, Česká ná-
rodní banka Brno, Eurovea Galle-
ria Bratislava, Fotbalový stadion
Sparta Praha, Dorn, Elektrárna
Opatovice, Excalibur City – Mu-
zeum jukeboxů a mnoho dalších.
VIZE
Vizí a cílem celé společnosti je po-
ctivý přístup ke všem zákazníkům
a snaha nabídnout jim takové služ-
by, aby se do ELKOV elektro rá-
di vraceli.
Muzeum jukeboxů – reference
DORN – reference
Pardubice
Praha 4 Praha 9
åďiU QDG 6i]DYRX
9HONp 0H]LŐtÿt
7LäQRY
þHVNi 7ŐHERYi
6YLWDY\
%UQR .ätURYD
%UQR
ŏHÿNRYLFH
9DO 0H]LŐtÿt
%ODQVNR
%\VWŐLFH
Q 3HUQ
=OtQ
.URPĚŐtæ
-HYtÿNR
SHOW
ROOM
SHOW
ROOM
SHOW
ROOM
SHOW
ROOM
SHOW
ROOM
SHOW
ROOM
&KRWĚERŐ
9\VRNp
0ëWR
&(175Ÿ/$
6RNRORY
3URVWĚMRY
%UQR
0DORPĚŐLFH
SHOW
ROOM
Liberec
Hradec
.UiORYp
+ROLFH
ãHQRY
5\FKQRY
QDG .QĚæQRX
Praha 5
13
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook