Stavební a investorské noviny - 2 / 2018 - page 15

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
15
Bydlení v bytovém domě přináší
mnohým pohodlí a úlevu od pra-
cí, které by vyžadoval dům rodinný
– žádné sekání zahrady, natírání
plotu nebo ranní odhazování sněhu.
Po práci pěkně domů, do teplíčka,
a nemuset se o nic starat.
Bytový důmnás na druhou stranu
nutí sdílet společný vchod a prostory
s lidmi, které vlastně vůbec nezná-
me, a které za několik let soužití pod
jednou střechou nemusíme v domě
ani potkat. Už to samo o sobě při-
náší šanci, že bude-li se po domě
pohybovat kdokoli cizí, nemáme
možnost ho odhalit a vykázat. Kom-
plexně zabezpečit tedy především
dům, nejlépe s logickou návaznos-
tí všech systémů, je pak cesta, jak
nedat vetřelcům šanci ochomítat se
tam, kde nemají co dělat.
Když nevidím já, uvidí kamera
Bezpečí začíná u vchodo-
vých dveří. Klasické domovní
zvonky postupně nahrazují ty di-
gitální s možností video telefonů.
Ne, není to sci-fi ani nedosažitel-
ný nadstandard. Přirozené přeci je
vidět, kdo zvoní dole u dveří a ko-
ho si pouštím do domu! Nemnoho
z nás se chce u bytu vybavovat
s neodbytnými prodejci supervý-
hodných nabídek – především pro
jejich konto, nebo se zarputilými
posly božího vykoupení – nejlé-
pe za vaše celé úspory. Kontrola
zvonících návštěv z pohodlí by-
tu je tak to prvotní řešení, kterým
můžete dlouhodobě zvýšit bezpeč-
nost v celém domě. Na tento malý
kamerový systém pak navazuje
elektronický identifikační systém,
který nahradí klíče čipem, který
není možné tak snadno zkopírovat.
K ochraně celého domu pak
rovnou měrou přispívá i zabezpe-
čovací systém v podobě alarmu,
který už jenom nekřičí, ale chová se
prakticky – při narušení hlídaného
prostoru pošle SMS nebo hlasovou
zprávu na zvolená telefonní čísla.
Velké diskuze se mezi SVJ i le-
gislativci vedly o umístění kamer
přímo v domě, byť je jejich pří-
nos neoddiskutovatelný už jenom
z preventivního hlediska. Zná-
me to asi všichni, že pod kamerou
na silnici přeci jenom zpomalí-
me na povolenou rychlost, i když
nevíme, zda vůbec a kam se da-
ta nesou. Nejen tuto preventivní
funkci pak kamera ve vašem domě
může splňovat také.
Vězte tedy, že kamery mohou
v domech okukovat společné pro-
story, tzn. vchod, prostor sklepů,
chodby i výtah, neměly by však být
namířené přímo na vchodové dve-
ře bytů. Jsou ale zrakem, který se
nepřetržitě dívá, ať už jde o vanda-
la nebo nepřizpůsobivého souseda,
který bude stále dokola tvrdit, že
on na chodbě určitě nekouří.
Moderní technologie
nejsou strašák, ale pomoc
Při plánování bezpečnosti pro váš
dům byste neměli zapomenout ani
na zabezpečení proti požáru. Je
důležité si uvědomit, že instala-
cí protipožárního systému chráníte
nejenom majetek, ale i zdraví a ži-
voty. Dnešní protipožární systémy
umí zachytit už i tzv. první fázi po-
žáru, kdy jsou vznikající škody
minimální. Umí dokonce vyhodno-
tit i falešný poplach a lokalizovat
místo vzniku požáru.
Bezpečnost před těmi, kteří nás
nechtějí nechat bydlet v klidu, mů-
žete mít ve vašem domě třeba právě
díky těmto zmíněným řešením.
Jejich značný přínos naštěstí už
neznamená velkou rekonstrukci, ně-
kolikadenní nepořádek a kilometry
tlustých kabelů. Moderní technolo-
gie mají výhodu nejen ve snadném
a přesném užívání, ale i v instala-
cích, a tak se obyvatelé domunemusí
bát dlouhodobě sníženého komfortu
během jejich zavádění.
Zabezpečení domu je možné ušít
na míru každému paneláku i činžá-
ku, a co je hlavní – namíru potřebám,
resp. chování jeho obyvatel. Před
jejich zavedením ale nejdříve kon-
zultujte své možnosti s profesionály.
Jen tak vyberete ten správný systém,
který můžete v případě potřeby v bu-
doucnu rozšiřovat, aniž byste přišli
o dosavadní investice.
Budete-li se chtít obrátit na spo-
lehlivé a zkušené profesionály,
pak je tu pro vás již téměř 20 let
společnost PROMSAT. Stabilní
pozici na trhu dokazuje mj. i vlast-
ním technickým týmem, který si
nese dlouholeté zkušenosti v práci
pro bytové domy.
PROMSAT CZ s.r.o.
h > E| W EK^dE1 ^z^d D E D1Zh
<ĂŵĞƌŽǀĠ ƐLJƐƚĠŵLJ ͻ WƎşƐƚƵƉŽǀĠ ƐLJƐƚĠŵLJ
ĂďĞnjƉĞēŽǀĂĐş ƐLJƐƚĠŵLJ ͻ ŽŵŽǀŶş njǀŽŶŬLJ
Ă ǀŝĚĞŽƚĞůĞĨŽŶLJ ͻ WƌŽƚŝƉŽǎĄƌŶş ƐLJƐƚĠŵLJ
dĞůĞǀŝnjŶş Ă ƐĂƚĞůŝƚŶş ƉƎşũĞŵ ͻ ĞnjĚƌĄƚŽǀĠ ƐşƚĢ tŝ&ŝ
PH metal
 D E/ < ^>h z  < <Ks
<KsKs|ZK WZK ^s:
KĐĞůŽǀĠ ŬůĞĐĞ ŶĂ ŬŽŶƚĞũŶĞƌLJ ͻ KƉůŽĐĞŶş͕ njĄďƌĂĚůş
ƐĐŚŽĚŝƓƚĢ ͻ 'ĂƌĄǎŽǀĄ ǀƌĂƚĂ͕
ǀũĞnjĚŽǀĠ ďƌĄŶLJ ͻ KĐĞůŽǀĠ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ
PH metal s.r.o.
WŽďŽēŶĄ ϭϯϵϱͬϭ
ϭϰϭ ϬϬ WƌĂŚĂ ϰ
Provozovna
<ƎĞē ϭϬϮ
ϯϵϰ ϵϱ <ƎĞē
ǁǁǁ͘ƉŚŵĞƚĂů͘Đnj
ŝŶĨŽΛƉŚŵĞƚĂů͘Đnj
Tel
ϱϲϱ ϯϴϯ ϭϱϮ
WŽďŽēŬĂ WƌĂŚĂ
h ,ŽƐƟǀĂƎƐŬĠŚŽ
ŶĄĚƌĂǎş ϱϱϲͬϭϮ
ϭϬϮ ϬϬ WƌĂŚĂ ϭϬ
WŽďŽēŬĂ ƌŶŽ
s jũĞnjĚĞĐŚ ϱϯϱͬϭ
ϲϮϭ ϬϬ ƌŶŽ
ǁǁǁ͘ƉƌŽŵƐĂƚ͘Đnj
ŝŶĨŽΛƉƌŽŵƐĂƚ͘Đnj
WƌĂŚĂ
Ϯϳϰ ϬϮϬ ϮϮϮ
ƌŶŽ
ϱϰϯ Ϯϭϰ ϱϰϵ
Možná je právě váš byt tím nedobytným hradem střeženým
před cizími nájezdníky. Jak je ale na tom dům, ve kterém bydlíte?
Neměla by vaše klidná zóna začínat už u jeho dveří?
Je váš dům bezpečný stejně
JAKO VÁŠ BYT?
Nezapomeňte, že návrhu jakéko-
liv správné realizace předchází kon-
zultace s technikem přímo na místě,
ve vašem domě. Jen tak může být
jeho návrh skutečně funkční bez
zbytečných či nečekaných výdajů.
Rychlý internet a kabelovka
do každého bytu
Kromě této zmíněné ochrany majet-
ku se PROMSAT od začátku specia-
lizuje také na výstavbu a správu tele-
vizních kabelových rozvodů. V roce
2001 se dokonce stal klíčovým do-
davatelem UPC Česká republika.
Připojení k internetu, bezdrá-
tové WiFi sítě, televizní a satelitní
příjem včetně kabelových rozvodů,
antén, satelitů i společných antén
jsou tedy další oblastí realizace
a správy právě PROMSATu.
Nedílnou součástí PROMSATu
je jeho „ocelová“ odnož PH me-
tal, nabízející zámečnické služby
a zakázkovou kovovýrobu, kterou
mohoubýtzpohledubytovýchdomů
třeba konstrukce na kontejnerová
stání, balkóny, zábradlí a schodiště,
nebo různá ocelová oplocení.
Všechny činnosti PROMSATu
plynou z dlouholeté práce pro velké
klienty včetně SVJ a BD, a poznání
jejich potřeb. Není přeci lepší fir-
my, než té, která dokáže dovést váš
požadavek do konce, prakticky ho
doplnit ze škály svých zkušeností,
aby vám sloužil skutečně dlouho-
době, a přitom udržet smluvenou
cenu bez fíglů, kliček a výmluv.
Přesvědčte se sami.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook