Stavební a investorské noviny - 2 / 2018 - page 17

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
17
Interiér recepce a recepčního lobby MILLENNIUM
Investor:
BH Centrum a. s.
Adresa:
V Celnici 10/1028, 117 21 Praha 1
Projekt:
březen – září 2015
Realizace:
prosinec 2015 – březen 2016
Vypracoval: Dagmar Štěpánová a Denisa Strmisková
(
Design 2014. Závěsná mosazná
konstrukce, která nese skleně-
ná vyfoukaná stínidla šedivé bar-
vy, nabíjí prostor elegantní dyna-
mikou a jeho výrazná sochařská
forma dodává celkovému poje-
tí interiéru na neopakovatelnosti.
I ostatní osvětlení lobby jsou řeše-
na s důrazem na funkci i nekom-
promisní kvalitu.
Dekorativní stojací svítidla
Mantis jsou doplněna funkčním
vestavným systémem od značky
Flos, který se sestává z praktické-
ho systému stropních vestavných
lišt, do kterých se pomocí magne-
tu zacvakávají jednotlivé reflekto-
ry, které tak mohou osvětlit jakou-
koliv část interiéru.
Ideu světla jako důležitho vý-
tvarného elementu interiéru de-
monstruje i použití skulpturální
světelné knihovny italského vý-
robce Viabizzuno. Minimalistic-
ký podsvícený policový systém,
ukotvený v subtilních nástěnných
lištách, vytváří dominantní prosto-
rový prvek. Pomocí tohoto systé-
mu lze také proměňovat světelnou
atmosféru prostoru a současně ta-
ké libovolně měnit pozice jednot-
livých polic dle potřeby.
Celkově je interiér se svou
zemitou tlumenou barevností,
ušlechtilými materiály a nefor-
mální dispozicí připomínající spí-
še útulný byt než oficiální lobby,
důstojným reprezentativním pro-
storem, elegantním místem pro se-
tkávání, neformální konverzace
i krátký a pohodlný odpočinek.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook