Stavební a investorské noviny - 2 / 2018 - page 9

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
9
R
ELEKTROMĚROVÉ A PLYNOMĚROVÉ ROZVÁDĚČE A PILÍŘE
Jednotný design
přípojkových, elektroměrových a plynoměrových rozváděčů
NOVÁ ŘADA N-C vznikla na základě vývojové spolupráce DCK Holoubkov Bohemia, a.s.
se Skupinou ČEZ
bytové domy rodinné domy provozovny a obchody řadové garáže
občanská vybavenost s více zákazníky chatové a zahrádkářské osady
Elektroměrové rozváděče
- jednofázové nebo třífázové provedení
- jednosazbové nebo dvousazbové měření
- pro jeden nebo více objektů
DCK HOLOUBKOV BOHEMIA, a.s., Holoubkov 336, CZ 338 01
, mail:
tel.: +420 371 751 411-2, fax.: +420 371 751 413
GARANTUJEME připojovací podmínky
pro osazení měřících zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn
produktů. Veškeré výrobky jsou
zkoušeny a certifikovány nejvý-
znamnější českou zkušebnou EZÚ
Praha a jsou vyráběny na úrovni
srovnatelné se světovou. Na vý-
robcích je umístěna značka ESČ,
která je symbolem bezpečného vý-
robku a je známá a žádaná odbor-
nou i laickou veřejností. Několik
technických provedení výrobků
společnosti je chráněno užitný-
mi vzory. Společnost neustále in-
vestuje do vývoje, inovací, návr-
hu a konstrukce forem. Má vlastní
výzkumné pracoviště, které se mi-
mo jiné zabývá vlivem různých
faktorů na vlastnosti rozváděče.
Konstruktéři jsou během návrhu
v kontaktu se zákazníkem ve sna-
ze co nejvíce vyhovět jeho poža-
davkům a současně i vyhovět po-
žadavkům montážních firem, které
s výrobky pracují.
Distribuce produktů
Výrobky firmy jsou dodávány pře-
devším do konsignačních skladů
distribučních společností, dále je
distribuce zajištěna velkoobchody
elektroinstalačních materiálů a vy-
branými velkoobchody staveb-
nin, které disponují rozsáhlou sí-
tí svých poboček po celém území
České republiky, a umožňují tak
konečným zákazníkům a elektro-
montážním firmám pohodlný ná-
kup včetně konzultací při výběru
správného výrobku. Zákazníci si
také mohou vybrat konkrétní vý-
robky díky propracovanému vy-
hledávači produktů na firemních
internetových stránkách, kde zá-
roveň získají technické parametry,
softwarovou podporu a další do-
stupné dokumenty. Nejvíce pou-
žívané rozváděče jsou také k oka-
mžitému odběru na centrálním
skladu v sídle společnosti, případ-
ně je lze dodat pomocí spedičních
firem na zákazníkem vybrané mís-
to. Nedílnou součástí prodeje je
i call centrum a technická podpora
zákazníkům včetně zasílání tech-
nických katalogů produktů.
Plány do budoucna
Cílem je především zvyšová-
ní kvality a bezpečnosti výrobků
a zvyšování jejich užitné hodno-
ty pro zákazníka. S rostoucí po-
ptávkou souvisí nutnost rozšíře-
ní výrobních kapacit s důrazem
na včasné pokrytí zakázek. Proto
v rámci rozvoje společnosti probí-
há pořizování modernější a efek-
tivnější výrobní technologie, kte-
rá nahradí starší zařízení v oblasti
lisování, manipulace a výroby roz-
váděčů, zvýší bezpečnost práce
a sníží namáhavost práce s výrob-
ky. Současně spolupracujeme s na-
šimi zákazníky na vývoji nových
typů rozváděčů, v kterých jsou po-
užívány moderní prvky a techno-
logie současné doby.
Jiří Lang
DCK Holoubkov Bohemia, a. s.
Distribuční rozváděč rozpojovací s přípravou pro rozvod optickými kabely
Elektroměrový rozváděč
pro přímé měření
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook