Stavební a investorské noviny - 2 / 2018 - page 11

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
11
E-SHOP
Podporou prodeje společnos-
ti ELKOV elektro a.s. je také její
e-shop, ve kterém byl jen v loň-
ském roce zaznamenán nárůst pro-
deje o více než 100%. Tento e-shop
však neslouží zákazníkům pouze
jako prodejní kanál, ale zároveň ta-
ké jako katalog zboží, ve kterém zá-
kazník okamžitě nalezne kompletní
skladovou nabídku. Zároveň zde
může dohledat všechny své dosa-
vadní doklady, jako jsou objednáv-
ky, faktury atd. Po několika letech
mírného rozvoje tohoto e-shopu si
i tento způsob prodeje nachází stále
větší klientelu a získává na oblibě.
Divize ELKOV SERVIS
Divize ELKOV SERVIS vznikla
pro zákazníky ELKOV elektro a.s.
proto, aby nemuseli zbytečně utrá-
cet peníze za nářadí, které potře-
bují jen občas nebo zcela výji-
mečně. ELKOV SERVIS je první
půjčovnou nářadí specializovanou
na elektrikářská řemesla a má v na-
bídce to nejmodernější nářadí na tr-
hu. Pro smluvní partnery není
požadována hotovostní kauce. Po-
jištění, uskladnění, servis i revi-
ze řeší ELKOV SERVIS. Absolut-
ní novinkou pro zákazníky je tzv.
mobilní sklad ve formě servisbo-
xu, dodávky nebo přívěsu, který je
zákazníkovi naplněn zbožím, které
potřebuje pro realizaci celé zakáz-
ky. Mobilní sklad má zákazník za-
bezpečen přímo na stavbě, v průbě-
hu zakázky je mu materiál průběžně
doplňován podle potřeby a faktura-
ce je odložená až do doby ukončení
zakázky. ELKOV SERVIS se stará
i o likvidaci jeho odpadů. To, co zá-
kazník nespotřebuje a vrátí v origi-
nálních obalech, mu není účtováno.
Divize ELKOV ENERGY
Hlavním zaměřením divize ELKOV
ENERGY jsou realizace v oblas-
ti solárních elektráren. Nikdy se
primárně ale nejednalo o prodej
solárních panelů, ale spíše o do-
dávky přívodní kabeláže k těmto
solárním kabelům. Dnes již doba
opět trochu pokročila a v posled-
ních letech se tyto dodávky posu-
nuly k prodeji střídačů a dalších
komponentů fotovoltaických elek-
tráren. Také již nastal prostor i pro
to, aby se na trh dostaly inteligent-
nější systémy než jen panel, střídač
a pouštění energie do sítě. Nejzají-
mavější částí prodeje jsou nyní os-
trovní systémy, které jsou nabíze-
ny s vlastním know-how.
Poradenství a zpracování
návrhů v oblasti
průmyslové automatizace
Společnost ELKOV elektro a. s.
nabízí také technické poradenství,
zpracování cenové nabídky a do-
dávku zboží i v oboru průmyslové
automatizace, ať již se jedná o fre-
kvenční měniče, softstartéry, čidla
různých zaměření, snímače, ovlá-
dače nouzového zastavení, světel-
né závory, programovatelná relé,
řídicí systémy, panely pro ovládá-
ní a vizualizaci, optickou či akus-
tickou signalizaci, průmyslové
kamerové systémy, svorky, ko-
nektory, ovládací pulty, rozvodni-
ce, skříně, energetické vodicí řetě-
zy, jeřábovou techniku, motory či
komponenty pro datové rozvody.
myLIGHT- Světlo pro lepší život
myLIGHT s. r. o. je dceřinou spo-
lečností ELKOV elektro a. s. se za-
měřením na zajištění komplexních
profesionálních služeb v oblas-
ti osvětlení. Služby studia zahrnu-
jí výběr svítidel, technický návrh,
vizualizaci i zajištění realizace do-
dávky a montáže včetně veškerého
příslušenství. Zaměřuje se na kon-
cové zákazníky a realizuje projekty
v osvětlování rodinných domů, by-
tů, restaurací, butiků, hotelů a his-
torických budov, zahrad, admini-
strativních a komerčních objektů
nebo sportovišť a wellness center.
myLIGHT není klasickým světel-
ným studiem, ale zaměřuje se pře-
devším na prezentaci světelných
Servis box
Servis max
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook