Stavební a investorské noviny - 2 / 2018 - page 21

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
21
a vysokou kvalitou nebo pracho-
těsné svítidlo EXTRA s možnos-
tí širšího použití i možností plnění
skelným vláknem. Novinkou v ob-
lasti nevýbušných svítidel je svíti-
dlo EXTRA Ex LED, což je plas-
tové svítidlo do zóny 1,21, ATEX.
Konkurenceschopnost
Od většiny své konkurence se spo-
lečnost VYRTYCH odlišuje pře-
devším šíři svého sortimentu, díky
čemuž dokáže obsáhnout velkou
část staveb, ať již se jedná o ad-
ministrativní budovy, školy, spor-
tovní centra, nemocnice, věznice,
chemičky, výrobní haly, sklady,
laboratoře atd. Vyniká nabídkou
tzv. speciálních svítidel do nároč-
ných prostředí, které zahrnují ex-
trémní teploty, výbušné prostředí
nebo provedení antivandal. Z dů-
vodu vysoké konkurence se sna-
ží nabízet pro své zákazníky vždy
i něco navíc. Jako jediný výrob-
ce v ČR si pořídil novou, unikát-
ní technologii na nanášení ochran-
né NANO vrstvy na svítidla. Dle
prostředí, ve kterém budou sví-
tidla používána, je vždy speciál-
ně zvolena vhodná látka k ochra-
ně jeho povrchu. Může se přitom
jednat o antibakteriální ochranu
do prostor nemocnic a laborato-
ří nebo třeba látku ke snížení při-
lnavosti prachu a nečistot do prů-
myslových prostor. V posledních
letech vzniklo bohužel mnoho no-
vých firem, které se prezentují ja-
ko výrobci a přitom jen kompletu-
jí dovezené komponenty neurčité
kvality ze zahraničí. Snahou na-
ší společnosti je proto prezento-
vat všechny její detaily tak, aby
zákazník pochopil rozdíl mezi
skutečným výrobcem a obchodní
firmou. Je nutné neustále vyzdvi-
hovat výhody skutečného výrob-
ce, protože možnosti koncového
zákazníka detailně porovnat nabí-
zené služby nejsou mnohdy dosta-
tečné. Stejným problémem pak je
i to, že se na českém trhu začína-
jí objevovat některé velkoobchody
elektro s nabídkou vlastního bran-
dování, čímž se bohužel narušuje
původní obchodní vztah mezi vý-
robcem a distributorem. Někdy
také velkoobchody svou aktivní
nabídkou podporují prodej nekva-
litního zboží z Asie, což znamená,
že z původního partnera se může
stát i konkurent. Tyto negativní je-
vy ale paradoxně nutí společnost
VYRTYCH k jejímu dalšímu roz-
voji tak, aby dokázala být vždy
o krok napřed. Nutí ji k přímé ko-
munikaci se zákazníkem, k vylep-
šování technické podpory, k udr-
žování si přehledu o aktuálních
trendech, rozšiřování a zdokonalo-
vání nabízeného sortimentu i vyso-
ké kvalitě všech výrobků. Nabízí
profesionální přístup a služby pod-
pořené vybavením, technologiemi,
certifikovanou zkušebnou i oprav-
EUROPA
dovými odborníky se vzděláním
přímo oboru osvětlení a dlouhole-
tou praxí v oboru. To je asi největ-
ší rozdíl mezi společností VYR-
TYCH a. s. a některými jejími
konkurenty.
VYRTYCH a. s.
Židněves 116, 294 06 Březno
tel.: +420 326 399 178
,
,
TEPLÁRENSTVÍ
DNY
A ENERGETIKY
Poznamenejte si!
Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS
24. 25. 4. 2018
| HRADEC KRÁLOVÉ
PŘIPRAVOVANÉ TEMATICKÉ BLOKY
Klimaticko-energetický rámec 2030
Technika a technologie v teplárenství
Péče o zákazníka v teplárenství
Odpady a jejich energetické využití
Ekonomika a legislativa v teplárenství
Akumulace tepla a elektřiny
Pořadatel:
Organizátor:
Záštita:
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook