Stavební a investorské noviny - 2 / 2018 - page 20

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
20
Vyrábí svítidla interiérová, průmy-
slová, venkovní či nouzová, dále
svítidla pro extrémní teploty, svíti-
dla do čistého prostředí, LED sví-
tidla, svítidla Antivandal nebo Ex
svítidla. Disponuje vlastním vývo-
jovým a projekčním střediskem,
kompletní výrobní technologií
a akreditovanou zkušebnou, díky
čemuž dokáže vyhovět i speciál-
ním požadavkům zákazníků na vý-
robu atypických provedení svítidel.
Vyniká především nabídkou speci-
álních svítidel do prostředí s nebez-
pečím výbuchu, průmyslových sví-
tidel s vysokým stupněm ochrany
proti vniknutí prachu a vody (IP54
– IP68), svítidel do extrémních tep-
lot okolí a svítidel pro prostory
s vysokým rizikem poškození (an-
tivandal). Její výrobky se vyznaču-
jí vynikajícími technickými para-
metry, čímž se odlišuje od většiny
tuzemských, ale i zahraničních do-
davatelů svítidel.
Vývoj svítidel
Útvar výzkumu a vývoje svíti-
del je vybaven nejmodernějším
softwarem, jehož prostřednic-
tvím jsou vytvářeny velmi efek-
tivně nové návrhy svítidel včet-
ně světelně technických vlastností
a schopnosti optimalizace parame-
trů již během vývojové fáze. Výro-
bou prototypových dílů, za pomo-
cí 3D tisku, lze velmi rychle ověřit
funkčnost a správnost návrhu. Vel-
kou výhodou při vývoji a návrhu
nových svítidel je možnost využi-
tí vlastního akreditovaného Cent-
ra vývojových a zkušebních labo-
ratoří, které disponuje nejnovějším
zkušebním zařízením. Všechno to-
to vybavení pak umožňuje velmi
pružně reagovat na veškeré poža-
davky a potřeby zákazníků a v re-
lativně krátkém čase uvádět na trh
zcela nové výrobky se všemi po-
třebnými certifikáty.
Prodej
Prodej firmy je primárně zaměřen
na zákazníka a splnění jeho poža-
davků. Firma nabízí svým zákaz-
níkům vytvoření cenových nabí-
dek, provedení návrhu osvětlení
a světelného výpočtu i technickou
podporu pro správný výběr vhod-
ného výrobku. Pravidelně pořá-
dá pro své zákazníky a projektan-
ty školení a poskytuje poradenství
v oboru světelné techniky. V sou-
časné době cca 50% produk-
ce směřuje na export do 70 zemí
světa. Společnost disponuje cer-
tifikáty EAC pro vývoz svítidel
do Ruska, Běloruska a Kazachstá-
nu. Pravidelně se zúčastňuje mezi-
národních výstav jako je například
Light & Building ve Frankfurtu
nebo ELEKTRO v Moskvě.
Výroba
Výroba společnosti je rozdělena
do tří segmentů – vstřikovny plas-
tů, kovovýroby a kompletace sví-
tidel.
Veškeré vstřikovací formy jsou
vlastnictvím společnosti, což zaru-
čuje originální design všech plas-
tových dílů.
Kovovýroba disponuje velkou
rozmanitostí využívaných techno-
logií. Zabývá se dělením plechů
na vysekávacích strojích, jeho ná-
sledným tvarováním na ohraňo-
vacích lisech a tvarováním na au-
tomatickém ohýbacím centru.
Využívá moderní svařovací cent-
rum a linku na výrobu rastrů. Fi-
nálním pracovištěm kovovýroby je
plně automatická prášková lakov-
na s integrovanými technologiemi
odmašťování a povrchové úpravy
sulfatizací. Díky vlastní kovovýro-
bě je firma schopná velice rychle
reagovat i na specifické požadav-
ky zákazníka.
Třetí samostatnou částí výroby
je pak kompletace svítidel doplně-
ná linkou na nanášení těsnění v po-
době vypěňovací hmoty. Finální
kompletace svítidel je velmi ná-
ročná na zručnost a odbornou zna-
lost montážních dělníků. Každý
výrobek prochází 100% zkouškou
funkčnosti, přechodového odporu
a výrobky jsou testovány na prů-
raz elektrickým proudem.
Novinky
VYRTYCH a. s. je známa svou
inovativností a každoročně uvá-
dí na trh několik nových svítidel
v různých designech. Mezi její
nejnovější výrobky patří např. pra-
chotěsné svítidlo EUROPA, kte-
ré se vyznačuje příznivou cenou
Společnost VYRTYCH a. s. je moderní,
dynamická společnost s ryze českým
vlastnictvím, která se na trhu se svítidly
pohybuje již dvacet osm let. Během této
doby se zařadila mezi významné české
výrobce i exportéry svítidel. Její areál se
rozkládá na prostoru 60 000 m
2
, který
zahrnuje 7 hal o celkové rozloze 15 000 m
2
,
kancelářské prostory, skladovací prostory
a vlastní výrobní provozy. Firma nabízí velice
široký sortiment svítidel, kterým je schopna
uspokojit většinu požadavků zákazníků.
VYRTYCH patří mezi
ŠPIČKOVÉ VÝROBCE SVÍTIDEL V ČR
EXTRA Ex LED
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook