Stavební a investorské noviny - 2 / 2018 - page 10

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
10
Prodej elektroinstalačního
materiálu a svítidel
ELKOV elektro a. s. nabízí kom-
pletní sortiment elektromateriá-
lu a široký výběr svítidel a světel-
ných zdrojů různých typů od více
než 1 000 domácích i zahranič-
ních dodavatelů. Základní sor-
timent zahrnuje kabely, vodiče,
elektroinstalační krabice, trub-
ky, lišty, kabelové žlaby, vypí-
nače, rozváděče, jističe, pojist-
ky, stykače, chrániče, přepěťové
ochrany, modulové přístroje, re-
lé, měřicí přístroje, transformá-
tory, elektroměry, termostaty,
spínací hodiny, topné rohože, sví-
tidla a světelné zdroje. Standard-
ně je v nabídce centrálního skla-
du 73 tisíc položek v hodnotě
330 milionů korun, což umožňu-
je okamžité vykrývání zákaznic-
kých požadavků na 97 %. Většina
poboček ELKOV elektro funguje
v režimu 24-hodinového non-stop
zásobování, což v praxi zname-
ná, že zákazníci nemusejí hledat
zboží pouze v omezeném množ-
ství své pobočky, ale ve všech
nabízených položkách centrální-
ho skladu. Do 24 hodin jej pak
mají připraveno na své poboč-
ce k vyzvednutí. V loňském roce
otevřel ELKOV elektro a. s. čtyři
nové pobočky – v Liberci, Hrad-
ci Králové, Rychnově nad Kněž-
nou a Holicích. V dubnu 2018 bu-
de otevřena 27. pobočka v Praze
ve Stodůlkách, která bude již tře-
tí pobočkou v Praze. Na začát-
ku letošního roku byly také pře-
stěhovány pobočky v Prostějově,
Velkém Meziříčí a Rychnově nad
Kněžnou do větších prostor, s lep-
ší dostupností i parkovacími mož-
nostmi. Další rozšiřování sítě po-
boček již letos není v plánu a rok
by měl být spíše ve znamení sta-
bilizace prodeje.
Společnost ELKOV elektro a. s. patří k největším dodavatelům elektromateriálu a svítidel v České republice. Její centrální sklad
se nachází na Kšírově ulici v Brně a po celé republice nabízí své zboží v dalších 26 prodejních skladech. V loňském roce oslavila
25 let od svého založení, vyprodukovala obrat 2,6 miliardy korun a zaměstnává 450 zaměstnanců. Kromě klasického prodeje
elektromateriálů se zabývá také prodejem svítidel, průmyslového a veřejného osvětlení, návrhy osvětlení, půjčováním nářadí
i fotovoltaikou.
ELKOV ELEKTRO
– to není jen prodej elektroinstalačního materiálu…
LIGHTING STUDIO
a showroomy svítidel
Lighting studio je žádanou nadstav-
bou elektrotechnického velkoob-
chodu, specializovanou na prodej,
poradenství a projekci domovních,
kancelářských, venkovních či za-
hradních svítidel, včetně souvise-
jícího příslušenství. Cílem založení
Lighting studia bylo nabídnout ši-
rokou škálu produktů interiérového
i exteriérového osvětlení s ohledem
na požadavky zákazníka, účelnost
navržených svítidel a v neposlední
řadě také na ekonomickou výhod-
nost celé osvětlovací soustavy. Sor-
timent je značně rozmanitý a zákaz-
níci v něm mohou najít jak svítidla
vhodná pro vybavení moderních
interiérů, tak i pro interiéry klasic-
kého stylu. V nabídce jsou svítidla
stropní, závěsná, nástěnná, lustry,
lampy stojací i stolní nebo vánoč-
ní osvětlení. Svítidla jsou nabízena
jednotlivě nebo je lze kombinovat
do celých sérií. Pro architekty, pro-
jektanty a elektromontážní firmy
je v nabídce výběr svítidel z ka-
talogů českých i zahraničních vý-
robců s dodávkou přímo na místo
určení. Pro podporu tohoto prode-
je vznikly na pobočkách v Praze,
Brně a Zlíně showroomy svítidel,
kde si zákazníci mohou svítidla
prohlédnout in natura a v přípa-
dě zájmu rovnou zakoupit. Plá-
nem společnosti je postupné dobu-
dovávání těchto showroomů také
na dalších pobočkách.
Prodejna ELKOV elektro
Showroom svítidel
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook