Stavební a investorské noviny - 2 / 2018 - page 7

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
7
Jedná se o uzavřené a během jeho
provozní životnosti nerozebíratel-
né svítidlo s LED světelnými zdro-
ji. Při výrobě je automaticky testo-
vaná funkčnost a těsnost každého
kusu. Je tak
garantována 100%
spolehlivost
, krytí a elektrická
bezpečnost všech svítidel.
Vzhledem k dokonalé těsnosti je
konstrukce svítidla připravena pro
zapojení na
propojovací konek-
tor
, který je umístěn na jeho boční
straně. Tím odpadá tradiční rozebí-
rání svítidla při montáži a zapojo-
vání vodiče do svorkovnice.
V designu svítidla jsou i
po-
suvné závěsy
umožňující instalo-
vat svítidlo na uchycení v rozteči
původního osvětlení. Dochází tak
ke zjednodušení při výměně pů-
vodního osvětlení za nová svíti-
dla. Rozpětí závěsů je od 420mm
do 980mm v závislosti na typu
svítidla.
Zákazníkovi to v souhrnu při-
náší řadu výhod, hlavní z nich je
úspora času
potřebná pro zapo-
Společnost TREVOS uvádí na trh již
7. generaci průmyslového svítidla určeného
pro prostory s požadavkem na vysoké krytí
(odolnost vůči prachu a vodě IP66/IP69).
Je určeno pro výrobní prostory, skladovací
haly (logistická centra), parkovací domy,
zemědělské objekty aj. Jeho volba přináší
uživatelům vysokou přidanou hodnotu
a technický standard.
pojovacích a propojovacích kabelů
je 1 a 3m, ale TREVOS je v rámci
projektů připraven i na
individuál-
ní požadavky zákazníků
.
Innova se vyrábí z vysoce kva-
litního polykarbonátu PC a z dal-
ších odolných materiálů, které
umožňují svítidlo použít do che-
micky agresivního prostředí. Cel-
ková tuhost, pevnost, odolnost
a dobrý tepelný management elek-
tronických součástek se projevují
ve dlouhé životnosti svítidla i při
teplotách okolí až do 50 °C, pro
které je certifikováno. Za kvali-
tu svých produktů, které často sví-
tí nepřetržitě, ručí TREVOS
pě-
tiletou zárukou
. Více informací
najdete na
jení či propojení svítidel. Konek-
tor byl v praktickém montážním
testu jednoznačným vítězem s té-
měř třetinovým časem potřebným
pro zapojení světelné soustavy (ví-
ce na Youtube kanálu TREVOS -
Test zapojení svítidel).
Pro využití svítidla v různém
prostředí je v nabídce volba ze
tří světelných charakteristik
:
od 2,5m montážní výšky v přípa-
dě Innova WB (Wide beam – ši-
roká charakteristika) až po 12m
výšky stropu u verze Innova NB
(Narrow beam - úzká charakteris-
tika). Umožňuje to použití různých
difuzorů s odlišnou optikou včetně
osazení primárního difuzoru umís-
těného přímo na LED čipech.
Chytré řešení a variabilita
Innova od společnosti TREVOS je
svítidlo s nadčasovým designem,
technicky vyspělé včetně důmysl-
ného řešení osvětlení, které přiná-
ší zákazníkovi
vysokou přidanou
hodnotu
v podobě úspory práce,
času a energie. Nezanedbatelná je
možnost dodávky zařízení včetně
kabelů
s již připojenými konek-
tory
dle typu plánovaného zapojení
a montážník je pak „pouze“ zapo-
jí do příslušného svítidla nebo svě-
telné soustavy. Svítidlo se vyrábí
ve
více jak 300 variantách (2600 –
8000 lm)
včetně třífázového propo-
jení, stmívání, nouzového osvětlení
nebo senzorů. Standardní délka při-
LED svítidlo Innova – připojení na konektor
Innova – těsné spojení
Innova NB – varianta pro vysoké stropy
Variabilní montážní rozteč
Budoucnost průmyslového osvětlení
SE JMENUJE INNOVA
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook