Stavební a investorské noviny - 2 / 2018 - page 8

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
8
Český výrobce
s nejdelší historií
Společnost byla založena roku 1953
jako Družstvo cementářů a kamení-
ků a původně byla zaměřena na vý-
robu betonových výrobků. V prů-
běhu šedesátých let byla ve firmě
vyvinuta výroba betonových roz-
váděčů nn z tenkostěnného beto-
nu, která následně tvořila nosný vý-
robní program. Během roku 1989 se
v DCK vyrobilo 30 000 betonových
rozváděčů. V 90. letech byla na zá-
kladě požadavků energetických dis-
tribučních společností zavedena vý-
roba rozváděčů z plastových dílů.
V současné době je výroba zaměře-
na především na celoplastové pro-
vedení venkovních distribučních
rozváděčů nn s roční produkcí ko-
lem 120 000 rozváděčů. Rok 2017
se stal nejvýznamnějším rokem
v historii společnosti, kdy firma do-
sáhla nejlepšího ročního hospodář-
ského výsledku spojeného s největ-
ším počtem vyrobených rozváděčů.
Ve stejném roce společnost uspěla
ve výběrových řízení vyhlášených
distribučními společnostmi E.ON
distribuce a.s. a ČEZ distribuce
a.s., se kterými byly uzavřeny rám-
cové smlouvy na následující obdo-
bí čtyř resp. šesti let. Společnost tak
úspěšně navázala na předchozí vý-
běrová řízení, kdy byla hlavním do-
davatelem výše uvedených distri-
bučních společností. Na výrobky
DCK jsou taktéž vytvořeny tech-
nické standardy pro společnost PRE
distribuce a.s. a jsou v těchto sítích
běžně používány.
Výrobní program společnosti
Společnost DCK má nyní tři kom-
pletní výrobní programy využíva-
jící materiály beton, polykarbonát
(PC) a polyester (SMC). Z výrob-
ního procesu DCK Holoubkov
vycházejí rozváděče distribuční,
elektroměrové, rozváděče veřej-
ného osvětlení, přístrojové, plyno-
měrové. Od každého typu je mno-
ho různých provedení závisejících
na použitém materiálu, způsobu
připojení vodičů, umístění rozvá-
děče, uzavírání atd.
Distribuční rozváděče přípoj-
kové
se používají pro koncové ne-
bo průběžné (smyčkové) připoje-
ní kabelové elektrorozvodné sítě
a jištění přívodního vedení k od-
běrnému místu.
Distribuční rozváděče rozpojo-
vací jisticí
slouží pro rozpojování,
rozbočování, průběžné připojení
a jištění kabelových elektroroz-
vodných sítí.
Elektroměrové rozváděče
jsou
určeny jako měřicí zařízení pro
měření spotřeby elektrické energie.
Jsou vhodné zejména pro rodin-
né domky, rekreační chaty, chalu-
py a pro výrobní objekty podnika-
telské činnosti. Jsou v provedení
jednofázovém nebo třífázovém,
v uspořádání pro jednotarifní nebo
dvoutarifní měření. Elektroměrové
rozváděče lze použít i pro připoje-
ní a měření obnovitelných zdrojů
energie. Pro objekty podnikatelské
činnosti s větší spotřebou energie
jsou určeny rozváděče nepřímého
měření z hladiny nn, vn, vvn.
Rozváděče veřejného osvět-
lení
slouží k instalaci přístrojů
pro ovládání veřejného osvětlení
s možností použití soumrakového
spínače, spínacích hodin nebo im-
pulzu ze sítě, použití časových čle-
nů, případně dálkové ovládání ne-
bo pouze dohledu.
Staveništní rozváděče
se použí-
vají pro napájení elektrických spo-
třebičů staveniště, jako jsou např.
stavební stroje nebo ruční elektric-
ké nářadí. Staveništním rozvádě-
čem lze napájet i stavební buňky.
Zásuvkové rozváděče
jsou určeny
pro napájení elektrických spotřebi-
čů a ručního elektrického nářadí. Zá-
suvkovou skříň lze umístit i do nad-
zemní části elektroměrových pilířů.
Rozváděče s přepěťovými ochra-
nami
jsou rozváděče, ve kterých
jsou instalovány svodiče bleskových
proudů, jsou určeny pro ochranu ob-
jektů před bleskem a přepětím.
Rozváděče kompenzační
jsou
určeny pro automatickou regulaci
jalového výkonu.
Optické rozváděče
jsou určeny
pro instalaci optických kazet s op-
tickými sváry.
Rozváděče plynoměrové
jsou
určeny pro ukončení středotlaké
plynové přípojky, umístění hlav-
ního uzávěru plynu, regulaci tlaku
a měření spotřeby plynu.
Proč kupovat výrobky DCK
Jedná se o ryze český výrobek
nejvyšší kvality snadno dostup-
ný po celém území České repub-
liky, vyráběný v souladu s posled-
ními trendy a standardy. Firma
pružně reaguje na požadavky a po-
třeby zákazníků. Díky rozsáh-
lému portfoliu nabízí také kom-
plexní řešení připojení obytných
objektů v podobě sestav rozvádě-
čů integrovaných do jednoho cel-
ku se shodnými rozměry, barvou
i designem (systém HELGA – fo-
to v inzerátu), díky kterému vy-
nikne stejný vzhled jednotlivých
komponentů při individuální vý-
stavbě rodinných domů či řado-
vé zástavbě. Jako další výhodu ne-
lze zanedbat i pozáruční podporu
Téměř na celém území České republiky, na většině
přípojných míst v oblastech působnosti distribučních
společností ČEZ, E.ON a PRE, se lze setkat s výrazným
logem DCK na dveřích distribučních rozváděčů. Firma
DCK Holoubkov Bohemia a. s. je v současnosti největším
českým výrobcem venkovních rozváděčů nn. Spolupráce
s energetickými společnostmi se tradují od šedesátých
let minulého století a pokračují i v novodobé historii firmy.
DCK HOLOUBKOV
– tradiční český výrobce rozváděčů
Montáž rozváděčů ve výrobní hale
Využití automatizace při lisování plastových dílů rozváděče
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook