Stavební a investorské noviny - 2 / 2018 - page 19

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
19
a stropní chlazení. Tedy koncept,
který umožnil vyhnout se jakéko-
li klimatizační jednotce v budově.
V zimě přichází z hloubko-
vých vrtů voda 10 °C „teplá“. Přes
deskový výměník předává teplo
do topného okruhu, kde je dvojicí
tepelných čerpadel od firmy PZP
teplota zvýšena do akumulační ná-
drže asi o 13 °C na výsledných 23
°C. Odtud je pak rozváděna přes
regulační ventily do jednotlivých
místností podle aktuální žádané
teploty. Podle potřeby čerpadla
přepínají na vyšší teplotu a dohře-
jí akumulační nádrž pro užitkovou
vodu asi na 50 °C.
V létě rovněž přichází z vrtů vo-
da o teplotě 10 °C, tentokrát je však
„studená“. Přes regulační ventil je
vedena do stropního chlazení jed-
notlivých místností nebo do fan-
coil jednotek, kde stropy nejsou.
Tím, že studená voda zchladí vnitř-
ní prostory, se sama ohřeje a od-
chází do 125m hlubokých vrtů se
ochladit. Při té příležitosti teplotně
„zregeneruje“ vrty tak, aby v násle-
dující zimě bylo zase z čeho brát
základní teplo. Pro další úspory je
nasazeno řízení větrání v celé bu-
dově s centrální rekuperační jed-
notkou firmy Atrea. Ta vrací zpát-
ky do vyvětraného prostoru v zimě
teplo, a v létě naopak chlad. Systém
umožňuje v zimě pro ohřev využít
i odpadní teplo ze serverů a z tech-
nologie pájení SMD součástek.
Měření a regulaci takto navr-
žené topné a chladicí soustavy má
kompletně na starosti Tecomat
Foxtrot z vlastní produkce Teco a.s.
Hospodaření s dešťovou vodou
Pod budovou se nachází šest
nádrží na dešťovou vodu s cel-
kovým objemem 100 m
3
. Vo-
da odtud koná celoroční užiteč-
nou práci při splachování toalet
a v létě je vedena řízeně do za-
vlažovacího systému zahradní
úpravy kolem budovy. Z vodo-
vodního řadu se nakupuje pou-
ze nezbytná voda do kohoutků
a do sprch.
Elektřina a elektroinstalace
v režii Tecomatu Foxtrot
Nová budova Teco využívá vý-
hradně elektřinu – k topení ani
chlazení nepoužívá žádný spa-
lovací proces! Veškerá elektřina
přichází přes 150kW trafostanici.
Účastní se hlavně vytápění, chla-
zení a ventilace formou pohonu
tepelných a oběhových čerpadel
a ventilátorů. Podílí se i na klasi-
ce. Na osvětlení, kde jsou použi-
ty výhradně LED světelné zdro-
je. A to i na sloupech veřejného
osvětlení v areálu. Samozřejmě
pohání výpočetní techniku a no-
vě pořízené výrobní technolo-
gie osazování a pájení elektronic-
kých součástek, mechanického
opracování a laserového popisu
plastových dílů. Instalace foto-
voltaických panelů a bateriového
úložiště se do první etapy realiza-
ce nenominovala, je s ní ale počí-
táno v etapě další.
Elektroinstalace je kompletně
svěřena Tecomatu Foxtrot. Veš-
kerý slaboproud a silnoproud jsou
zde datově propojeny mezi sebou.
Zásuvky, vypínače, žaluzie a ter-
mostaty jsou připojeny více než
dvacítkou větví instalační sběrni-
ce CIB. Ovládací reléové moduly
jsou spolu s jističi a chrániči v po-
družných rozvaděčích v každé ze
čtyř částí budovy.
Tecomat Foxtrot má v budo-
vě zároveň napojení na přístupový
systém a zabezpečovací ústřednu.
Ta je připojena na pult centrální
ochrany. Nechybí tu ani kamerový
systém ochrany vnějšího prostoru.
Budova je naprogramována podle
počátečního projektu a připrave-
na do budoucna na jakékoli změny
v chování a provozu podle nejrůz-
nějších kombinací logických pod-
mínek a měřených dat, např. spo-
třeb energií.
Závěrem zbývá konstato-
vat, že nová budova společnosti
Teco a. s., je zároveň referenč-
ní instalací systému Tecomat
Foxtrot, kam jsou zváni všich-
ni zájemci z řad investorů, de-
veloperů, architektů, projektan-
tů a univerzit i středních škol
na prohlídku s ukázkou funkce
skutečné smart průmyslové bu-
dovy za plného provozu.
Ing. arch. Irena Schusterová,
Ing. Jaromír Klaban, Teco a. s.
Teco a. s.
Průmyslová zóna Šťáralka 984,
280 02 Kolín
tel.: +420 321 401 111
e-mail:
Vstupní prostor propojující bezbariérově všechny
čtyři provozní části budovy.
Kompletní řídicí systém Tecomat Foxtrot včetně částí silových okruhů
a online měření spotřeby v hlavním rozvaděči v energocentru.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook