Stavební a investorské noviny - 2 / 2018 - page 22

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
22
Všichni volají po zvýšení energe-
tické účinnosti, s podstatným ome-
zením spotřeby energie. To se ne-
obejde bez množství relevantních
dat o instalaci, a čím více, tím lépe.
Platí zde okřídlené „co nelze změ-
řit, nelze ani řídit.“
Na druhou stranu, skutečnost je
taková, že ve stávajících rozvadě-
čích je malý nebo není žádný do-
datečný prostor. Rozšíření elektro-
instalace za cenu stavebních úprav
je drahé. Propojení se systémem ří-
zení budovy (BMS) vyžaduje dal-
ší náklady.
Jak by měl, vzhledem k uvede-
ným argumentům, takový energe-
tický management vypadat?
Za prvé,
neměl by vyžadovat
dodatečný prostor v rozvaděči
.
To je vysokou prioritou.
Za druhé, měl by být
schopen
sledovat nejen spotřebu energie
,
Elektrické charakteristiky:
Maximální proud: 63 A
Jmenovité napětí: Un = 220 až
240 V
Frekvence = 50 Hz / 60Hz
Vlastní spotřeba: max. 1 VA
Provozní teplota: -25 až 60 °C
Přesnost měření:
Proud – třída 1
Napětí – třída 0,5
Výkon – třída 1
Energie – třída 1 – IEC 61557-12
Pouze činná energie
Minimální zátěž 10 W (40 mA)
Komunikace:
Frekvence 2,4 GHz
až 2,4835 GHz
20 snímačů na jedno rozhraní
Smartlink
Více informací o tom, jak zvý-
šit efektivitu řízení budov, nalez-
nete na našich webových strán-
kách
Majitelé a provozovatelé budov musí plnit nové předpisy vyžadující snížení
spotřeby energie. Naštěstí existuje řešení. Nejen, že mohou uspořit energii,
mohou také sledovat elektrické parametry svých zařízení a díky emailovému
upozornění řešit malé problémy dříve, než se stanou velkými.
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK
pro vaše obvody
ale i další parametry. Například,
měřit kvalitu napájecího napětí
nebo rozložení proudu mezi fáze-
mi. Možná, že dvě ze tří fází jsou
na 50 % svého maximálního zatí-
žení, ale třetí fáze je na 85 %. Ma-
lým zásahem do řízení by bylo
možné předejít velkému problému
při výpadku napájení.
Monitorování instalace by mě-
lo sledovat energii, proudy, výkon
a napětí. Umožnit nejen měřit spo-
třebu energie, ale také monitorovat
stav elektrických zařízení.
Za třetí. Měl by poskytovat
oka-
mžitý přístup k varovným hod-
notám obvodu
. Například, když
dojde k výpadku obvodu lednič-
ky nebo kompresoru, měl by vyslat
výstrahu prostřednictvím e-mailu.
Integrace do řídicího systému
budovy může být součástí celkové
strategie internetu věcí.
Za čtvrté,
optimální řešení musí
být bezdrátové
. Ze dvou důvodů -
náklady a pohodlí. Tahání kabelů je
složité, nákladné a časově náročné.
Příkladem takového řešení je
PowerTag společnosti Schneider
Electric
. Je to bezdrátové monito-
rovací zařízení, které se instaluje
přímo na modulární jističe Acti 9.
To znamená, že není třeba vzdát se
drahocenného místa na DIN liště.
A to platí pro nové i staré instalace.
O přenos do systému řízení bu-
dovy a přístup k e-mailovým hlá-
šením se stará rozhraní Smartlink.
Bezdrátové snímače PowerTag se instalují přímo na modulární
přístroje šířky 18mm a nezabírají další prostor v rozvaděči.
Software zdarma pro PowerTag.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 2, 158 00 Praha - Jinonice
tel.: +420 382 766 333
e-mail:
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook