Stavební a investorské noviny - 2 / 2018 - page 25

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
25
diště jsou z lamina (antracit).
Dělicí stěny pracovišť jsou z příč-
kovek Ytong, stříkaných šedou
barvou s přiznanou strukturou (tj.
bez omítky). Ocelová konstrukce
je těmito příčkami vyplněna meto-
dou hrázdění. Příčky menších za-
sedaček jsou natřeny antracitovou
barvou. Hmota toalet je obložena
stejným typem dřeva, které je po-
užito na podlahu.
Přestože šlo o „pouhé“ zaří-
zení interiéru, tématem bylo ta-
ké hmotové uspořádání vestaveb
v obou patrech a práce s přiroze-
ným osvětlením. S výjimkou akus-
tické ytongové příčky oddělují-
cí jednotlivá pracovniště ve 2. NP
jsou jednotlivé elementy dispozi-
ce chápány jako objekty vložené
do velkého prostoru haly, samo-
statně zastropené pod skutečným
stropem (v 1. NP), nebo beze stro-
pu, otevřené dennímu světlu (zase-
dačky ve 2. NP). Aby denní světlo
ze stropních světlíků mohlo proni-
kat i do spodního podlaží, byl ve 2.
NP u zadní stěny vyříznut v podla-
ze podlouhlý otvor.
V souladu s pravidelnou fasá-
dou je interier přízemí dělen na 4
odlišně definované zóny – 1) ple-
chová vestavba, ve které je sklad
kol, šatna se sprchou, WC a větší
zasedací místnost; 2) dřevěná ve-
stavba s recepcí, odpočinkovým
a barovým sezením a relaxační
místností; 3) jídelna s modulární-
mi stoly a projekčním plátnem; 4)
vestavba schodiště, pod kterým je
kuchyň s barem a sklad.
Architektonický návrh vytvoři-
li členové ateliéru majo architekti.
Tento ateliér funguje od roku 2011
a má za sebou již celou škálu zají-
mavých řešení.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook