Stavební a investorské noviny - 10 / 2018 - page 4

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
4
„Na dnešní akci přijala pozvá-
ní celá řada našich zákazníků ne-
jen z České republiky, ale také ze
zahraniční. Přivítal jsem se zde
s našimi klienty např. z Belgie,
Holandska, Chorvatska, Polska,
Srbska či Slovenska. Jsem vel-
mi rád, že se dnes dostavilo ta-
kové množství hostů v podsta-
tě z celé Evropy,“
říká potěšeně
jednatel společnosti STATECH,
Pavel Boubelík.
Příprava budovy nové poboč-
ky v Brně si vyžádala cca 3 ro-
Ve středu 19. září 2018 bylo po usilovných přípravách otevřeno
nové depo společnosti STATECH s.r.o. v Brně. Příjezd do nové
pobočky je možný z ulice Jihlavská, která je souběžná s dálnicí
D1 směrem z Brna na Prahu a zároveň výpadovkou na brněnský
automotodrom. Z této pobočky hodlá firma obsluhovat všechny
zákazníky v okruhu cca 90 km. K dispozici zde bude cca 300 strojů
ve škále pracovních výšek od 6 m do 47 m, což umožní pokrýt
požadavky zákazníků v tomto regionu.
Nové depo, jméno, budoucnost
– MATECO
ky. V roce 2017 pak získala fir-
ma stavební povolení a zahájila
stavební práce. Na pozemku o vý-
měře 10 000 m
2
byla postupně vy-
budována hala o rozloze 1 460 m
2
,
z čehož 602 m
2
tvoří výrobní pro-
story. Výška haly v nejvyšším bo-
dě je 16m. V současné době se tak
jedná o nejvyšší halu pro opravy
a servis pracovních plošin v Čes-
ké republice.
Nejdůležitější aktualitou v rám-
ci slavnostního otevření však by-
lo představení nového jména a lo-
ga MATECO, pod které budou
nadále spadat veškeré aktivity fir-
my spojené s pronájmem pracov-
ních plošin.
„Začátkem roku 2018 došlo
ve skupině TVH Group, což je na-
še mateřská firma, k rozhodnutí
přejmenovat veškeré aktivity spo-
jené s pronájmem na nové jméno
„MATECO“. Důvodem je posíle-
ní pozic v pronájmu pod jedním
silným jménem v celé Evropě. Na-
šim zákazníkům si proto dovo-
lujeme oznámit, že i my budeme
v rámci pronájmu vystupovat pod
jménem MATECO. Právní sub-
jektivita však stále zůstane spoje-
na se jménem „STATECH“ a je-
ho jméno naleznete ve zmenšené
podobě na většině z našich doku-
mentů. Aktivity v oblasti prode-
je, servisu a školení budou nadá-
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...68
Powered by FlippingBook