Stavební a investorské noviny - 10 / 2018 - page 6

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
6
Pane inženýre, co byste na-
šim čtenářům řekl o historii
a vzniku vaší společnosti?
Firma BBA-MONOLIT, s. r. o.
vznikla v roce 1998 poté, co jsme
se společníkem ukončili činnost
firmy TAMA Tábor, s. r. o. a přá-
telsky jsme se rozešli, každý se
svým oborem, který jsme ve spo-
lečné firmě měli na starost. Ga-
rantoval jsem výstavbu monolitic-
kých konstrukcí a již v roce 1992
jsme kupovali jako jedni z prv-
ních na českém trhu bednění PE-
RI. Naší první akcí v roce 1992 byl
Okresní archív v Českém Krumlo-
vě a naší poslední obytný soubor
Dolní Měcholupy. Tuto posled-
ní akci jsme prováděli pro jednu
z mnoha společností pana Smetky,
který je velice dobře znám z kauzy
H-Systém a není proto divu, že vý-
razně přispěla ke konci firmy TA-
MA Tábor a zprostředkovaně, sou-
časně s mojí osobní situací, v roce
1998 i ke vzniku firmy BBA MO-
NOLIT, s. r. o. Když jsem ve firmě
dělával rozpočty, malé „b“ vždy
znamenalo bednění, velké „B“ be-
ton a velké „A“ armaturu. Proto,
když jsem hledal název nové fir-
my, přidal jsem k těmto třem pís-
menům pouze slovo monolit a ná-
zev firmy byl na světě.
Jak se firmě v průběhu let
dařilo?
Bylo na čem stavět, tak mohu
konstatovat, že od svého vzniku
vše fungovalo bez větších problé-
mů až do roku 2007. Po přícho-
du krize jsme kvůli neuhrazeným
pohledávkám rovnou ze tří staveb
přišli o 24 miliónů korun, což nás
málem položilo. Nakonec jsme si-
ce tuto situaci, zejména díky našim
dlouholetým partnerům, ustáli, ale
dostat se z ní nám trvalo téměř až
do roku 2014. Stálo nás to spous-
tu času a úsilí, ale neskončili jsme.
Co se týče obratů, tak v roce 1998
jsme začínali s 30-40 milióny ko-
run ročně, ale v roce 2005 už jsme
dělali téměř 140 miliónů Kč. V do-
bě krize jsme spadli na 60-70 mi-
liónů, nyní už ale stavebnictví zase
delší dobu šlape. Letos máme re-
kordní rok, kdy jsme k 30. 9. 2018
dosáhli na obrat téměř 150 milió-
nů korun.
Jaké je zaměření společnos-
ti a kolika zaměstnanci dispo-
nujete?
Od začátku je zaměření společ-
nosti stále stejné – specializujeme
se pouze železobetonové monoli-
tické konstrukce, čili neustále bed-
nění, beton a armatura, tak jak to
máme v názvu. Svou činnost dělí-
me do staveb bytových domů, ne-
bytových staveb, rodinných do-
mů a ČOV, jímek a opěrných stěn.
Největší objemy provádíme v by-
tových domech a nebytových stav-
bách. Rodinné domy a ČOV dě-
láme jen jako doplněk činnosti,
pokud nám nevychází termíno-
vě nástup na jiné stavby. Firma
od svého počátku disponovala tře-
mi českými partami. V roce 2005
už ale nebylo možné najít čes-
ké pracovníky, takže jsme přijali
jednu slovenskou partu a předlo-
ni jsme již museli přijmout i jed-
nu partu ukrajinskou. Češi na tr-
hu práce nejsou. Jak stárne firma,
stárnou i lidi a z původních 20 čes-
kých tesařů mi dnes zbyli už jen
4, kteří jsou ale stejně staří jako já
a brzy půjdou do důchodu. Největ-
ším dnešním problémem je sehnat
lidi, kteří něco umí a chtějí praco-
vat. Tato firma nikdy nepracovala
stylem nabrat si zakázky a pak te-
prve shánět tesaře. Naopak, téměř
vždy se nám dařilo nasmlouvat jen
tolik akcí, na které jsme měli vlast-
ní kapacity – kvalitní a vyzkouše-
né pracovníky.
Na které zajímavé stavby ze
své historie byste chtěl upozor-
nit?
Největší akcí, kterou jsme
za dobu své existence stavěli, byl
v roce 2006 Sportovně rekreač-
ní komplex Park Holiday Benice
o objemu přes 100 miliónů korun.
Ze starších staveb bych rád vzpo-
menul na dostavbu Slovanského
domu – budovy C, z roku 2000.
Jednalo se zde o osmipodlažní ske-
let s obvodovými stěnami provede-
ný v nadstandardním čase a kvali-
tě. Byla to velice zajímavá práce
v centru Prahy, časově velice ná-
ročná. Ve svých počátcích jsme se
také hodně orientovali na sportovní
stavby. V Jindřichově Hradci jsme
například stavěli sportovní halu, je-
jíž zajímavostí bylo, že 4 písmena -
H, A, L, A – tvořila opěrné sloupy.
Architektonicky to byl velice pove-
dený počin. Monoliticky jsme tam
dělali i šikmé desky tribun, což by-
lo dost náročné. Další zajímavou
sportovní stavbou byl sportovní
komplex SK Malešice (nyní HEC-
TOR), který představoval 4 ob-
jekty různé konstrukce a asi 1000
m
2
pohledového betonu na fasádě.
V roce 2004 jsme prováděli hotel
Archibald v Žitné ulici, za plného
provozu, s minimálním záborem
pouze pro stabilní jeřáb, což bylo
zrovna na této frekventované ulici
dost problematické. Ve stejném ro-
ce jsme také stavěli na Novovyso-
čanské Holandský dům, který byl
zajímavý tím, že zde nebyly navr-
BBA-MONOLIT, s. r. o. se zabývá prováděním kompletních monolitických
železobetonových konstrukcí. Za dobu své existence provedla přes 160
zakázek různé velikosti od 0,5 do 100 milionů korun. V současnosti
se těžiště jejích prováděných zakázek posunulo do oblasti realizace
monolitických skeletů různých bytových a polyfunkčních domů
o objemech bednění 10 - 40 000 m
2
. Tento druh zakázek vhodně doplňují
realizace nebytových staveb a retenčních nádrží a ČOV. V době jejího
výročí jsme požádali o rozhovor jednatele společnosti, Ing. Martina
Křivánka, se kterým jsme se sešli v jejich novém sídle, ve Vestci u Prahy.
BBA MONOLIT
slaví 20 let na českém trhu
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...68
Powered by FlippingBook