Stavební a investorské noviny - 10 / 2018 - page 5

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
5
le spojeny se jménem STATECH,“
vysvětluje Pavel Boubelík.
Výše uvedená změna bude
od začátku října postupně prová-
děna tak, aby nenarušovala denní
operativu a aby si na ni zákazníci
zvykli. Postupně tedy budou veš-
kerá loga na strojích a nákladních
autech nahrazena logy MATECO.
Firma STATECH s. r. o. na čes-
kém trhu působí již dvanáctým ro-
kem. Zabývá se pronájmem, pro-
dejem, servisem a poradenstvím
v oblasti pracovních plošin růz-
ných typů a značek. V současné do-
bě flotila strojů čítá okolo 1100ks,
které jsou pronajímány ze 7 servis-
ních středisek, které se nacházejí
v Praze, Hradci Králové, Brně, Os-
travě, Českých Budějovicích, Plzni
a v centrále v Dolních Beřkovicích.
Od roku 2008, kdy firma získa-
la výhradní zastoupení americké
společnosti GENIE, prodává pra-
covní plošiny do 15 evropských
zemích, mezi které patří kro-
mě ČR také Slovensko, Maďar-
sko, Polsko, Rumunsko, Bulhar-
sko, Srbsko, Kosovo, Chorvatsko,
Makedonie, Albánie, Černá Hora,
Moldavsko, Slovinsko a Bosna
a Hercegovina. Dále nabízí sor-
timent pracovních pásových plo-
šin TEUPEN, přívěsných plošin
OMME, nástaveb na nákladní au-
tomobily RUTHMANN a násta-
veb izolovaných pracovních plo-
šin VERSALIFT z Dánska.
Ing. Jiří Zahradnický
STATECH s. r. o.
Počapelská 346, 277 01 Dolní Beřkovice
zastoupení: Praha, Plzeň, České Budějovice,
Hradec Králové, Brno, Ostrava
tel.: +420 728 270 270, e-mail:
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...68
Powered by FlippingBook