Stavební a investorské noviny - 10 / 2018 - page 12

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
12
S pomocí bednicích systémů Doka
byly v České republice za uplynu-
lých pětadvacet let realizovány ti-
síce zajímavých projektů. A řada
z nich si navíc odnesla význam-
ná architektonická ocenění. Ne-
ní přitom důležité, zda se jedná
o výstavbu budov, mostů nebo
přehrad, protože Doka postupně
do České republiky přinesla řa-
du bednicích systémů pro všech-
ny typy staveb. Některé z nich
u nás dokonce měly světovou pre-
miéru.
„Z počátku bylo všech-
no nové, fascinující. Bylo úžasné
sledovat, jak se stavební sektor ra-
pidně mění s novými technologie-
mi, které jsme přinášeli i my. Pro-
fesionální bednění, stavebnicové
systémy pro stěny i stropy – a to
nemluvím o sofistikovanějších sys-
témech – tady byly novinkou a my
jsme mohli být u toho,“
komentu-
je Karel Novotný, jednatel společ-
nosti Česká Doka. Portfolio bed-
nicí techniky společnosti Doka
se ale od jejího vstupu na trh vý-
razně rozrostlo a v běžné nabídce
tak je řada systémů pro monolitic-
kou výstavbu stěn, stropů, sloupů,
mostních konstrukcí, tunelů, pře-
hrad nebo třeba chladicích věží.
Nejen bednicí systémy
Potřeba dalšího vývoje stavební-
ho trhu přinesla i k nám světové
trendy. Česká Doka je tak jedním
z lídrů například i v bezpečnos-
ti práce při monolitické konstruk-
ci, kdy bednicí systémy doplňují
kompatibilní prvky pro výstupy,
ochranu volného okraje nebo pra-
covní plošiny. Samozřejmostí
je, že společnost Doka bednění
na stavby nejen dodává, ale sa-
ma je vyvíjí a vyrábí i plánuje je-
ho nasazení pro jednotlivé projek-
ty. Kompetence firmy a její záběr
je tak skutečně široký a každý sta-
vebník si může být jistý, že se spo-
lečností Doka se mu dostane ma-
ximální podpory při realizaci jeho
monolitických projektů.
Tým, který ví jak na to
Odborníci na bednění ze společ-
nosti Česká Doka jsou skutečný-
mi profesionály ve svých obo-
rech. Ve třech pobočkách (Praha,
Brno, Ostrava) poskytují materi-
ální i technickou podporu stav-
bám a starají se o jednotlivé pro-
jekty s náležitou a dlouhodobou
zkušeností.
„Kromě toho se sna-
žíme být i dobrým zaměstnavate-
lem. A potvrzením, že jím opravdu
jsme, nám může být řada kolegů,
kteří s námi pracují od prvních
dnů společnosti na českém trhu.
Další velká skupina, téměř polovi-
na, je členem týmu Doka přes de-
set let,“
upřesňuje Karel Novotný.
Ten sám do firmy přišel jako bri-
gádník v jejím prvním roce na čes-
kém trhu.
Moderní společnost
s tradičními kořeny
Ve světovém měřítku se dají po-
čátky společnosti vystopovat až
sto padesát let zpět. Doka totiž
vyrostla na rodinném truhlářství
Stefana Hopferweisera, které by-
lo založeno v roce 1868 v rakous-
kém Amstettenu. Tradice a rodin-
ná atmosféra se firmou prolínají
i dnes, ale naprosto zřejmý je i vý-
razný pohled do budoucna. Společ-
nost Doka se tak hrdě hlásí ke čtvr-
té průmyslové revoluci, která
přináší elektronizaci a digitalizaci
i do stavebního sektoru.
„Je to dal-
ší krok kupředu, který může výrazně
usnadnit každodenní práci na stav-
bách. Ať už se jedná o systémy pro
výpočet betonáže, vlastní progra-
my pro plánování bednění nebo ná-
stroj Concremote, který umožňu-
je sledovat vyzrávání betonu online
a v reálném čase. Mezi další on-
line nástroje pak patří například
elektronický obchod s bedněním
shop.doka.com nebo portál elektro-
nické správy staveniště myDoka,“
komentuje manažer marketingu pro
Českou republiku Radek Syka.
Budoucnost je
v poctivém přístupu
Stále se zrychlující tempo života
– a s ním i výstavby – se bohužel
Stěnový systém Framax Xlife plus přináší na stavbu možnost obednění velkých ploch
s minimální námahou. A to díky revoluční jednostranné kotvě i velkoplošným panelům.
Před čtvrt stoletím vstoupila
na náš trh společnost
Česká Doka. Do stavebnictví
v České republice vnesla
v té době nevídaný prvek
– profesionální systémové
bednicí sestavy pro
jednoduchou a rychlou
betonáž. Dnes si bez
profesionálního bednění
dokážeme stavebnictví
představit jen těžko.
ČESKÁ DOKA
Čtvrt století profesionální
bednicí techniky
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...68
Powered by FlippingBook