Stavební a investorské noviny - 10 / 2018 - page 15

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
15
Terracon a.s.
U Rakovky 849, 148 00 Praha 4
tel.: 244 090 761
realizujeme pro společnost Swietel-
sky víceúčelový projekt s názvem
Vivus Argentinská. Předmětem ak-
ce je výstavba celkem sedmi více-
účelových budov, přičemž převážná
jejich část bude využita pro bydlení.
Posledním bytovým projektem, kte-
rý bych rád zmínil, je realizace dal-
ší etapy úspěšného bytového pro-
jektu s názvem Tulipa Třebešín.
První dvě etapy obytného soubo-
ru mají již v užívání noví vlastníci
bytů a na výstavbě čtvrté etapy ny-
ní usilovně pracujeme. Mimo Prahu
stavíme bytové apartmány v oblí-
beném centru lyžařů – v Bedřicho-
vě. Zde postupně vznikne celkem
40 nových horských apartmánů
ve dvou bytových domech.
Zdá se, práce na bytových
projektech vám odčerpaly té-
měř všechny výrobní kapacity…
Všechny ne, ale určitě jejich
velmi podstatnou část. Přesto jsme
vedle těchto pro nás klíčových ak-
cí stihli realizovat i celou řadu
menších staveb. Z těch, které bych
rád zmínil, je výstavba retenční ná-
drže v Jirnech, dále výstavba mo-
nolitické opěrné zdi v Teplicích
a pro společnost Swietelsky nyní
provádíme základovou desku tra-
fostanice papíren Mondy ve Štětí.
Nemohu také nezmínit dokončení
velké stavby pro výrobce pneuma-
tik, společnost Nexen Tire v Žatci.
Jaké stavby vás čekají v nej-
bližší budoucnosti?
V současné době zahajujeme by-
tový projekt Karlínské Dvory, kon-
krétně jeho druhou etapu. Tuto
stavbu realizujeme společně se spo-
lečností Zakládání staveb. Pracujeme
tu na výstavbě spodní části stavby.
Uplatňovány jsou zde tzv. rozpíra-
né milánské stěny a práce probíha-
jí ve velmi stísněných podmínkách.
Jaké bednění uplatňujete při
výstavbě monolitických kon-
strukcí?
V tomto ohledu dlouhodo-
bě spolupracujeme se společnos-
tí Česká Doka bednicí techni-
ka s. r. o. Její bednění využíváme
na všech našich stavbách.
Získala některá z vámi rea-
lizovaných staveb v uplynulém
období např. ocenění odborné
veřejnosti?
Ano. V nedávné době nás oslo-
vil Doc. Ing. Jan Vítek, CSc., zdali
bychom nepřihlásili námi realizova-
ný objekt s názvem Palác Národní
do mezinárodní betonářské soutě-
že. Na naše doporučení jej nakonec
do soutěže přihlásil generální doda-
vatel stavby, společnost Hinton a. s.
Velmi nás potěšilo, že v silné mezi-
národní konkurenci tato stavba zís-
kala ocenění za třetí místo.
Obdobnou stavbou je Šporkov-
ský palác, který se stal v letošním
roce stavbou roku.
Jak vidíte vaši nejbližší bu-
doucnost?
V současné době pociťujeme
v našem oboru výstavby železobe-
tonových monolitických konstruk-
cí zvýšenou poptávku investorů.
Jak již jsem zmínil výše, již nyní
připravujeme akce, které zahájíme
na počátku příštího roku. Věřím, že
se nám podaří upevnit spolupráci
s našimi tradičními investory a plá-
novat s nimi naše i jejich aktivity
tak, abychom mohli zajistit trvale
udržitelný rozvoj naší společnosti.
Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí
Ivo Románek
Polyfunkční budova Pankrác – Mayhouse
Bytový soubor AALTO Cibulka
Bytový dům Primátorská
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...68
Powered by FlippingBook