Stavební a investorské noviny - 10 / 2018 - page 13

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
13
odráží i na kvalitě odváděné práce.
Všichni ale chceme, aby naše dílo
přetrvalo, a to i navzdory mnohdy
šibeničním termínům. Proto spo-
lečnost Doka vyvíjí a na trh do-
dává nové systémy bednění, které
zcela reflektují na základní poža-
davky trhu – rychlé a bezpečné na-
sazení. Se systémy, jako je napří-
klad stropní bednění Dokadek 30
nebo stěnové rámové bednění
Framax Xlife plus, tak není třeba
dělat žádné kompromisy v kvalitě
realizace ani její bezpečnosti.
Stropní prvkové bednění
Dokadek 30
Prvkové stropní bednění předsta-
vuje skutečnou revoluci v bednění
vodorovných konstrukcí. Systém
Dokadek 30 se totiž montuje ze
země, takže je výrazně bezpečnější
než jakýkoliv jiný systém a navíc
díky velkým panelům a jednodu-
ché montáži nabízí extrémní rych-
lost obednění stropních desek.
Stěnové rámové bednění
Framax Xlife plus
Bezpečná a jednoduchá instala-
ce stěnového rámového systé-
mu Framax Xlife plus je založená
na revolučním kotevním systému.
Jednostranně ovladatelná kotva
ušetří až třetinu času při obedňo-
vání a odbedňování. Díky kónic-
kému tvaru kotvy nejsou nutné
ochranné trubky a kónusy ani opo-
třebitelné díly.
Online obchod shop.doka.com
Nákup nebo pronájem bedně-
ní, bednicích celků nebo kom-
ponentů nebyl nikdy jednodušší.
Pro urychlení všech procesů Do-
ka letos spustila online obchod
shop.doka.com, který nabízí vět-
šinu běžně používaných bednicích
komponentů ke koupi i nájmu.
Systém vhodně doplňuje stávají-
cí elektronickou platformu sprá-
vy staveniště myDoka, která letos
prošla výrazným omlazením.
Systém pro sledování vývoje
betonu v reálném čase
Concremote
Elektronický systém sledování vý-
voje betonu Concremote předsta-
vuje výkonný nástroj pro optimál-
ní rozvržení prací na stavbě díky
exaktním informacím o vývoji be-
tonu. Ty je, díky online komunikaci
systému, možné vyhodnocovat v re-
álném čase, kdykoliv a kdekoliv.
O společnosti Doka:
Česká Doka byla založena v roce
1993 jako dceřiná společnost spo-
lečnosti Doka GmbH. V současné
době provozuje tři pobočky (Pra-
ha, Brno, Ostrava), zaměstnává ví-
ce než 130 lidí a ročně podporuje
více než dva tisíce projektů. Čes-
ká Doka je jedním z lídrů v oblasti
pronájmu a prodeje bednicí techni-
ky, servisu bednění a služeb souvi-
sejících s bedněním.
V celosvětovém měřítku pat-
ří Doka k vedoucím společnostem
v oblasti vývoje, výroby a prode-
je bednicí techniky pro všechny
oblasti na stavbě. Řadu bednicích
systémů, ze kterých dnes vychá-
zejí desítky podobných systémů,
zcela vyvinula. Doka se navíc hr-
dě hlásí k podpoře elektronizace
výstavby a v tomto ohledu zavá-
Prvkové bednění pro realizaci stropních desek Dokadek 30 je ideálním systémem
pro rychlé a bezpečné obednění vodorovných konstrukcí.
dí řadu významných inovací. Me-
zi nimi můžeme jmenovat inter-
netový obchod shop.doka.com,
platformu elektronické správy sta-
veniště myDoka, on-line pomoc-
né nástroje pro plánování nasazení
bednicích systémů, vlastní pláno-
vací software DokaCad nebo na-
příklad systém sledování vyzrává-
ní betonu Concremote.
S více než 160 prodejními a logi-
stickými zařízeními ve více než 70
zemích disponuje skupina Doka vý-
konnou sítí, a zaručuje tak rychlou
a profesionální dodávku materiálů
i výjimečnou technickou podporu.
Doka je součástí rakouské rodinné
firmy Umdasch a zaměstnává celo-
světově více než 6 000 osob.
Česká Doka
bednicí technika spol. s r. o.
Za Avií 868/1,
196 00 Praha 9 - Čakovice
tel.: 284 001 311,
e-mail:
pobočka Brno:
ul. Kšírova 638/256,
619 00 Brno - Horní Heršpice
tel.: 543 424 711,
e-mail:
pobočka Ostrava:
ul. Palackého 1144/80,
702 00 Ostrava - Přívoz
tel.: 595 134 611,
e-mail:
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...68
Powered by FlippingBook