Stavební a investorské noviny - 10 / 2018 - page 17

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
17
Právě využití technologií jako
jsou softwarem řízené antikolizní
systémy nebo kamery se solárním
napájením nabízí stavbám společ-
nost Jeřábový a výtahový servis
s. r. o. (JVS), která se již téměř
30 let věnuje pronájmu a prode-
ji věžových jeřábů nejen v Česku,
ale i na Slovensku a v Rakous-
ku. „Studiem rizik a jejich poten-
ciálních příčin jsme identifikova-
li selhání lidského faktoru jako
zásadní příčinu všech škod, kte-
ré na stavbě mohou vzniknout.
Rozhodli jsme se proto stavbám
nabídnout možnost snížit riziko
škod dovybavením jeřábů těmito
bezpečnostními prvky,“ vysvětlil
Ing. Petr Vacek, výkonný ředitel
společnosti JVS.
Antikolizní systém výrazně
snižuje riziko smrtelného
úrazu na stavbě
„Za roky, co v oboru pracujeme,
jsme dodávali jeřáb snad na všech-
ny možné typy staveb. Od těch jed-
noduchých, kde jeřábník jen přesu-
ne bez komplikací předmět z bodu
A do bodu B, až po ty, kde by jedi-
ný chybný pohyb jeřábu mohl mít
nesmírně vážné následky,“ přiblí-
žil Vacek.
Pro takové stavby, kde hrozí
kolize jeřábů nebo kolize jeřábu
s jinými objekty, případně je za-
kázáno se pohybovat ve vyme-
zeném prostoru, nabízí JVS spe-
ciální zařízení, které nedovolí
jeřábníkům narazit do jiného sta-
cionárního ani pohybujícího se
objektu.
„Na přání klienta dodáme
k jeřábu buď jednoduchý zóno-
vací systém, tedy omezovač oto-
če. V případech, kdy omezovač
otoče nestačí, nabízíme sofisti-
kovaný softwarem řízený anti-
kolizní systém, který jeřábníkovi
značně usnadňuje práci,“ upřes-
nil Vacek.
Podle něj je přitom přínos anti-
kolizních systémů ke zvýšení bez-
pečnosti na stavbách zcela proka-
zatelný. „Na sledovaných stavbách
ve Francii, kde jsou antikolizní
systémy povinné již několik de-
setiletí, je statisticky o 2/3 méně
smrtelných úrazů než na podob-
ných stavbách bez tohoto vybave-
ní,“ doplnil.
Stavba, která se obejde bez úrazu či materiálních škod je snem každého
stavaře. Mnohým se to sice může zdát jako utopie, nicméně s pomocí
moderních technologií může být tato utopie realitě zase o něco blíže.
Moderní technologie od JVS
ZVÝŠÍ BEZPEČNOST NA STAVBĚ
Velmi nízká spotřeba
díky solárním panelům
Další riziko při práci s jeřábem
vzniká i tehdy, kdy je nutné, aby
jeřábník z důvodu dispozic stav-
by pracoval z kabiny. „Vysílačky
se v tomto ohledu mnohdy ukazu-
jí jako nedostatečný komunikač-
ní prostředek, protože i když jsou
signalisté zkušení, nikdy se na ně
nedá spolehnout tak jako na vlast-
ní zrak,“ popsal další z případů,
kdy se vyplatí vsadit na moder-
ní technologie, výkonný ředitel
společnosti JVS. U staveb, které
předpokládají řízení jeřábu z ka-
biny a v případech, kdy jeřábník
nevidí na vazače (např. za budo-
vou), zajistí JVS instalaci speciál-
ních kamerových systémů. „V na-
šich podmínkách se nám osvědčily
vozíkové kamerové systémy na-
pájené solárními panely,“ podotkl
Vacek. HD kamerové systémy do-
dávané společností JVS s 20x / 40x
zoomem mají tak nízkou spotře-
bu, že bez nabíjení vydrží až 2 týd-
ny provozu. K těmto kamerovým
systémům pak lze dodat i speci-
ální nahrávací zařízení napojené
na centrální pult.
Infolinka: +420 734 201 607
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...68
Powered by FlippingBook