Stavební a investorské noviny - 10 / 2018 - page 9

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
9
architekta Kumy by bez simulace
ve 3D pravděpodobně vůbec neby-
lo možné zrealizovat.
Efektivní práce na míru:
kombinace systémů přesně
podle požadavků
Pro vytvoření přesného tvaru stav-
by byly sestaveny 2 500mm široké
standardní prvky ze systému pa-
nelů VARIO GT 24 a konstrukč-
ních dílů VARIOKIT s variabilní
hloubkou a výškou – přizpůsobe-
né přesně na míru uměleckým za-
křivením a ohybům struktury stav-
by. Standardní konstrukční díly
VARIO nabízely pro výrobu 1 277
kusů na míru zhotovených sestav
bednění požadovanou flexibilitu.
Na druhé straně bylo pro bedně-
ní rovných stěn nasazeno rámo-
vé bednění TRIO, aby bylo možné
ušetřit náklady a zkrátit čas mon-
táže. Vnější stěny byly nesamono-
sné a držely až po dokončení stře-
chy. Proto musely být po celou
dobu stavby až do dokončení střeš-
ní konstrukce zajištěny podepře-
ním. Lešení PERI UP bylo ideální
nosnou konstrukcí pro podepře-
ní stěnového bednění. Podepření
bylo možné přizpůsobovat výšce
po 250mm krocích, což umožňo-
valo optimální přístup do všech
míst budovy. Modulové lešení ta-
ké vytvářelo velmi snadno a flexi-
bilně bezpečné a stabilní pracov-
ní plošiny.
Neomezená spolupráce
v průběhu celého projektu
Velké nároky týkající se přesnos-
ti a dodržování termínů přinášely
mnohé výzvy pro všechny zúčast-
něné. U takového velkého projek-
tu přitom nesměla být podceněna
komunikace, inženýring a pod-
pora. Firma PERI pracovala jako
jeden tým. Do projektu byli při-
zváni kolegové z různých výrob-
ních a montážních poboček PERI
ve Spojeném království; kromě
nich podporovalo projekt svý-
mi zkušenostmi a kompetencí ta-
ké vzdálené oddělení 3D pláno-
vání z Weißenhornu v Německu.
Vyvrcholením projektu – po do-
končení návrhu ve 3D – byla prá-
ce týmu PERI sestaveného z ví-
ce než 40 konstruktérů z různých
poboček po celém světě na dodá-
ní dat CNC a montážních výkresů.
Dva stálí vedoucí projektu z fir-
my PERI doprovázeli výstavbu
muzea V&A, dohlíželi na výrobní
proces a zajišťovali, aby měla fir-
ma Carey’s během celého projektu
k dispozici vždy kontaktní osobu.
PERI, spol. s r. o.
Průmyslová 392, 252 42 Jesenice
tel.: 222 359 311
e-mail:
Koordinace a komunikace
zajišťují logistický úspěch
V nejnáročnějším časovém obdo-
bí projektu byly požadavky firmy
Carey’s Civil Engineering na vý-
robu 1 000 m
²
tvarovaného bed-
nění na míru měsíčně. Již pouhé
množství tvarovaného bednění,
které mělo být vyrobeno, vyžado-
valo úzkou spolupráci PERI UK
s centrálou PERI v Německu, kde
byly vyráběny klíny do bednění.
Pravidelné schůzky kolegů z fir-
my PERI s týmem stavby zajišťo-
valy přesnou výrobu bednění, kte-
ré bylo bezprostředně potřebné pro
dodržení postupu výstavby. Vět-
šina trojrozměrných bednicích dí-
lů byla vyrobena strojově v Ně-
mecku a nakonec poslána do firmy
PERI UK v Rugby k dalšímu zpra-
cování. Zde tým montérů připevnil
betonářské desky, konstrukční dí-
ly VARIO a ocelové závory, a celé
bednění pak dodal pro montáž pří-
mo na stavbu. S více než 1 500 tu-
nami bednění a lešení, 1 100 vý-
kresy a 1 200 atypickými panely
bednění na stavbě nesměla být
podceňována komunikace, přede-
vším ve vztahu na požadovanou
logistiku přepravy, která byla re-
alizována 300 nákladními vozy.
Přesné plánování dodávek umož-
nilo optimální využití malé volné
plochy, která byla na stavbě k dis-
pozici; vybavení stavby tak mohlo
Skutečný tvar muzea V&A se objevil až po dokončení
prováděcích prací a odstranění sestav bednění.
Vnější bednění a podpěrná lešení zůstala
na svém místě až do dokončení střechy.
Každý otvor vyžadoval přesné formy vyrobené
podle požadavků projektu.
Přechod rovných ploch stěn 15 a 16 k zakřiveným
zaoblením stěny 14 představoval nejtěžší úlohu,
kterou musel tým PERI zvládnout.
být snížené na minimum. V úzké
spolupráci s montáží PERI, zakáz-
kovým oddělením a logistickým
týmem byly dodávky tvarovaného
bednění a podpěrného lešení zko-
ordinovány a produktivita optima-
lizována přímo na stavbě.
Odstranění záchytné hráze umožní návrat vody
zpět do původního koryta. V souladu s plány
architekta splyne část muzea s řekou Tay.
Bednění u řeky Tay,
která je největší a nejdelší řekou Skotska.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...68
Powered by FlippingBook