Stavební a investorské noviny - 10 / 2018 - page 10

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
10
„Naše společnost patří ve svém
oboru mezi nejprogresivnější.
Za své čtyřleté působení na čes-
kém stavebním trhu se nám po-
dařilo postavit více než 150 hal.
S nadsázkou můžeme říci, že na-
še haly rostou jako houby po deš-
ti,“ říká v úvodu našeho rozhovo-
ru obchodní manažer firmy Uhihal
s. r. o. Rostislav Břicháček Dis.
Zajímavým doplňkem vaší
webové prezentace, který ne-
ní obvyklý u firem podobného
charakteru, je konfigurátor hal.
K čemu slouží a jak jej mohou in-
vestoři využít?
Zjednodušeně řečeno může-
me tvrdit, že díky konfigurátoru
hal získají investoři lepší předsta-
vu o plánované montované hale.
Konfigurátor jim poslouží ve fázi
prvotní poptávky k předběžné vi-
zualizaci poptávané haly a je ná-
sledně spolu s poptávkou zaslán
na obchodní oddělení. Pracovníci
obchodního oddělení pak v co nej-
kratší době potenciálního klienta
kontaktují telefonicky a upřesňují
s ním poptávku z hlediska technic-
kých parametrů, které jsou nutné
k sestavení optimální cenové na-
bídky.
První otázky pak směřují k sa-
motnému využití plánované haly,
zda se jedná o halu výrobní, skla-
dovou, administrativní, sportovní,
potravinářskou nebo např. myčku
aut. Veškeré dotazy obchodníka
a následné odpovědi klientů fun-
gují jako pomyslná matice pro vý-
sledné řešení plánované haly. Ty-
to informace technicky upřesní
požadavky na ocelovou konstruk-
ci včetně úpravy povrchů a násled-
né požadované parametry panelů.
Po obdržení nabídky již probíhají
schůzky mezi obchodním odděle-
ním a investorem na úrovni osob-
ních setkání, kde obě strany na zá-
kladě shody upřesní provedení
jednotlivých úprav, které jsou za-
pracovány do projektu.
V letošním roce jste spusti-
li na českém trhu ojedinělý pro-
jekt – první e-shop montova-
ných hal v ČR. Co vás k tomu
vedlo?
E-shop montovaných hal nabí-
zí typové haly s připravenou pro-
jekční částí, které lze na základě
objednávky zakoupit včetně reali-
zace v rámci celé ČR. Tento pro-
jekt jsme zrealizovali na základě
neustále se opakujících poptá-
vek po určitých typech hal, kte-
ré jsme již postavili nebo klienti
měli v plánu postavit. Proto jsme
se dohodli, spočítali cenovou re-
laci hal a na základě této ceny
nechali od projekčního odděle-
ní vyprojektovat. Pro mnoho kli-
entů je tato informace dostačující
a na základě těchto informací mo-
hou jednat s bankou ohledně fi-
nancování.
Jaké jsou hlavní výhody
e-shopu a jaké informace
o předdefinovaných typech hal
lze s jeho pomocí získat?
Největší výhodou e-shopu je
okamžité dodání projekčních pra-
cí, na které se musí v této době če-
kat cca 20 pracovních dní. Klient
po zaplacení zálohy, která činí ur-
čité procento z ceny haly, obdrží
okamžitě projekt horní stavby, kte-
rý může předat svému projektanto-
vi k dopracování profesí a rozděle-
ní na místnosti, což zkracuje dobu
projekčních prací v tomto expono-
vaném období na minimum.
V e-shopu a následně v zasla-
ných podkladech má zákazník veš-
keré podklady ohledně konstrukč-
ního řešení, tloušťky opláštění,
barevného řešení opláštění a také
veškeré informace ohledně výplní
otvorů (okna, dveře, vrata).
Jak by měli postupovat pří-
padní zájemci, resp. potenciální
investoři v případě, že by chtě-
li vyzkoušet a realizovat kou-
pi montované haly přes váš
e-shop?
V případě zájmu o výstavbu ha-
ly by měli potencionální investoři
zvážit, zda jim vyhovuje typová
hala nebo mají zájem o své vlast-
ní řešení. V případě, že se jim lí-
bí a vyhovuje typové řešení uve-
dené v e-shopu, je možné provést
nezávaznou objednávku a zaslat
své iniciály ke zpracování cenové
nabídky. V tomto případě se jeden
z obchodníků ozve max. do jed-
V posledních letech probíhá na našem území velký boom výstavby montovaných hal. I laik
dokáže pouhým okem zaregistrovat, kolik nových hal vyrostlo v průmyslových zónách či v okolí
cest za velmi krátkou dobu. Tento rostoucí trend umožnil v uplynulém období vstoupit na trh
dalším firmám, které se výstavbou montovaných hal zabývají. Jednou z nich je otrokovická
společnost Unihal s. r. o. Ta byla založena v roce 2014 a velmi rychle se na trhu etablovala.
KONFIGURÁTOR A E-SHOP MONTOVANÝCH HAL
je dostupný na webu Unihal
Konfigurátor montovaných hal
E-shop montovaných hal
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...68
Powered by FlippingBook