Stavební a investorské noviny - 10 / 2018 - page 7

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
7
BBA-MONOLIT, s.r.o.
Ke Krči 576/36, 147 00 Praha 4
tel.: 244 468 540
e-mail:
ženy podzemní garáže. Dům stojí
na pilonech, čímž vznikla otevřená
parkoviště. V roce 2007 jsme pak
dělali zajímavý projekt L’Ocellot
vedle Sazka arény, což byl oprav-
du vymazlený projekt pana M.
Podzimka. Fasáda je ze dvou stran
z rezavějícího plechu a z jedné stra-
ny vypadá jako komoda s pestroba-
revnými šuplíčky, které jsou různě
vysunuté a tvoří balkóny jednotli-
vých bytů. I na tomto projektu je
spoustu pohledového betonu, ze-
jména v interiéru.
V době krize jsme se opět vrá-
tili ke sportovním stavbám a dělali
jsme například krytý bazén v Kar-
lových Varech a v roce 2012 ba-
zén v Sušici. Zde se například
v průběhu stavby kompletně změ-
nil projekt vlastního bazénu a ve-
řejný 25metrový bazén se během
chvíle může nyní změnit na ka-
jakářskou dráhu, vytvořenou sil-
ným protiproudem. Poté v letech
2010 a 2011 již ale zase začalo být
práce mnohem více a vrátili jsme
se zase rádi k bytovým domům.
Z těch lepších projektů bych asi
vybral BD Na Hřebenkách, který
jsme realizovali v roce 2014. Jed-
nalo se zde o sedmipodlažní skelet
nadstandardního bytového domu.
Ten byl zajímavý zejména přístu-
pem „osvíceného“ investora, který
dával přednost těm nejkvalitnějším
řešením před úsporami ekonomic-
ky kompromisním provedením,
a to na rozdíl od mnohých renomo-
vaných velkých developerů. Roz-
hodně se musím zmínit i o vysoce
nadstandardním projektu VILLA
ATRIUM v Bubenči, kde se pro-
dejní cena za m
2
pohybovala přes
200 tis. Kč.
V poslední době začal stát hod-
ně investovat do škol, takže jsme
v roce 2016 dělali ZŠ v Chýni
a nyní se blíží dokončení ZŠ v Psá-
rech a Dolních Jirčanech. Zahájili
jsme také dostavbu ZŠ v Mníšku.
Z posledních akcí bych jmeno-
val ještě dokončení BD Jánského
ve Stodůlkách, který jsme zača-
li stavět v roce 2017 na brownfiel-
du staré a nefunkční samoobsluhy
na okraji sídliště. Vznikl zde velice
pěkný BD s 90 byty, za který se ur-
čitě nemusíme stydět. Začali jsme
také stavět BD v Bráníku, což je
velice zajímavý projekt se 3 pod-
zemními a 4 nadzemními podlaží-
mi. Jedná se o vysoce nadstandard-
ní projekt asi 30 bytů, položený
do svahu, s výhledem na Pražský
hrad. V Jesenici – Mladíkově jsme
právě dokončili další část obyt-
ného souboru, který jsme stavě-
li již od samotného počátku v ro-
ce 2004. Tehdy jsme tam postavili
3 objekty, v roce 2007 další 4 ob-
jekty a letos další 2 objekty. V ka-
ždém objektu se nachází asi 30-40
bytů. Brzy začneme stavět posled-
ní, desátý objekt. Dá se říct, že hi-
tem dnešní doby jsou školy a byto-
vé domy. Pravdou ale je, že teď je
práce tolik, že je možné si zajíma-
vé zakázky vybírat a v současnosti
nejsme schopni uspokojit všechny
požadavky investorů.
Získali jste za tyto stavby
nějaká ocenění?
Za Sportovně rekreační areál
Park Holiday jsme získali titul
stavba roku 2008. V roce 2009
jsme získali nominaci na stav-
bu roku, cena Development News
Award za BD L’Ocelot a v ro-
ce 2011 nominaci na stavbu roku
za Vilu Břevnov. Za „Stavbu ro-
ku 2017“ byl vyhlášen i projekt
VILLA ATRIUM v Bubenči. Spo-
lečnost se může pochlubit i někte-
rými „katalogovými” realizacemi,
jako např. Vilou v Roudnici nad
Labem od arch. Lábuse nebo vilou
v Hodkovičkách od arch. Vávry.
Máte nějaké své dlouholeté
partnery, s nimiž stále spolu-
pracujete?
Ano. Od začátku své činnos-
ti používáme výhradně bednění
PERI a myslím si, že patříme ta-
ké mezi důležité zákazníky fir-
my ZAPA beton. Tyto 2 firmy nás
provázejí takřka po celou dobu na-
ší působnosti.
Jak byste zhodnotil rok letoš-
ní a co výhledy do budoucna?
Letošní rok je výjimečný
po všech stránkách. Na staveb-
ním trhu je velice dobrá ekonomic-
ká situace, takže je zvykem platit
včas a platit všechno. Tady nasta-
lo velké zlepšení. Vysvětluju si to
ale také tím, že nás, monolitářů, je
relativně málo a firmy si to začí-
nají uvědomovat. Běžně jsme mí-
vali výhled prací tak na čtvrt roku
dopředu a nyní se poptávají ak-
ce, které budou začínat až za rok.
Takovou situaci jsme ještě neza-
žili. Zisková marže také vzrostla,
což ale beru spíše tak, že se bude-
me muset připravit na období kri-
ze, která nevyhnutelně přijde. Je to
ekonomický zákon, který se prostě
nedá obejít. Myslím si, že už příští
rok se začne trochu brzdit a v tom
dalším to klidně může přijít. Kri-
ze může být jen krátkodobá nebo
nebude tak viditelná, ale přijde ur-
čitě. Já pevně věřím, že tato firma
to vydrží. Už jenom proto, že mám
2 syny, kteří teď studují průmys-
lovou školu, a rád bych jim firmu
někdy v budoucnu v dobrém sta-
vu předal.
Co byste řekl na závěr naše-
ho rozhovoru?
Rád bych zde apeloval na vlá-
du, aby se podívala pravdě pří-
mo do očí. V učňovském školství,
ve třídách, do kterých dříve běž-
ně chodilo 80 nových tesařů, je
dnes maximálně 5 učňů, a ti ješ-
tě nakonec tesařinu nedělají. Po-
kud nechceme zbytečně brzdit
hospodářství, musíme na pracov-
ní trh umožnit vstup těm, kteří dě-
lat chtějí. My jsme vstoupili do re-
žimu Ukrajina z jediného důvodu
– pokud bychom to neudělali, tak
bychom museli skončit, protože
by nebylo s kým dělat. Češi na tr-
hu práce nejsou a Slováci vydělá-
vají stejné peníze doma, takže ne-
mají důvod pracovat u nás. Jediní,
kdo mají nyní zájem na stavbě pra-
covat, jsou Ukrajinci. Pokud jim
vláda neumožní nějaký rozumný
a masivní přístup na náš trh, tak se
naše stavebnictví zcela udusí, české
firmy zaniknou a v budoucnu nám
zde budou stavět pouze firmy z ci-
zích států. A taky bych chtěl apelo-
vat na rodiče. Stará pravda, že ře-
meslo má zlaté dno, se v plné míře
navrací. Pokud dají své děti na uč-
ňovský obor, o jejich práci se určitě
nebudou muset bát a je velice prav-
děpodobné, že si vydělají mnohem
více než úředníci v kanceláři.
Děkujeme za rozhovor
a přátelské přijetí.
Ing. Miroslav Bindač
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...68
Powered by FlippingBook