Stavební a investorské noviny - 10 / 2018 - page 14

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
14
„Ano. Objem námi realizo-
vaných zakázek je nyní skutečně
vyšší ve srovnání s uplynulým ro-
kem“.
Jaké to na vás klade nároky?
Řekl bych, že zcela mimořád-
né. Potýkáme se dlouhodobě s ne-
dostatkem kvalifikované pracovní
síly a nyní mnohdy i s nedostat-
kem určitých materiálů. Nároky in-
vestorů na kvalitu a včasné dodání
díla přitom rostou.
To je ale v přímém rozporu.
Není tomu tak?
Bohužel je. Kvalifikace a tím
i kvalita dělnických profesí klesá.
Bojujeme s tím, jak se dá. Vše se
snažíme stavět na zvyšování odpo-
vědnosti vedoucích našich pracov-
ních čet, kteří mají nad pracovníky
dělnických profesí odborný do-
hled. Mnohdy se však jedná o za-
hraniční dělníky, jejichž jazyko-
vé znalosti i odborné schopnosti
nejsou na patřičné úrovni. Veške-
ré činnosti pak trvají déle, než je
běžně obvyklé. Přitom požadav-
ky na odměňování pracovních čet
se zvyšují. Nemusím jistě zdů-
razňovat, že to má neblahý dopad
na efektivitu výroby i ekonomické
ukazatele naší činnosti.
Čím lze této situaci úspěš-
ně čelit?
Veškeré tyto okolnosti nás nu-
tí klást stále větší důraz na důklad-
né plánování naší výroby, dopra-
vy, dodávek materiálů i personální
zajištění staveb. Ve skutečnosti to
znamená, že již nyní připravuje-
me stavby, které se budou zahajo-
vat v průběhu počátku příštího ro-
ku. Poptávek je hodně. My se toho
snažíme využít k navázání dlouho-
dobější, trvalé spolupráce s našimi
investory.
Takže pokud za vámi někdo
přijde s požadavkem na zahá-
jení stavby například za měsíc,
má „takříkajíc“ smůlu?
Ano. V současné době je tomu,
bohužel, přesně tak.
Jaké pro vás stěžejní stavby
nyní realizujete?
V současné době realizuje-
me pro divizi 6 Metrostavu vý-
stavbu tří objektů bytového sou-
boru s názvem AALTO Cibulka.
Generálním dodavatelem stavby
je stavební společnost Step Praha
a developerem akce je společnost
YIT. Ve velmi zajímavé a klidné
lokalitě na Praze 5 zde vzniká cel-
kem 250 nových, moderních bytů.
Další zajímavý bytový projekt
realizujeme na Praze 10 – Strašni-
cích pro společnost Casta Písek.
Zde stavíme hrubou stavbu nadstan-
dardního bytového domu s názvem
Červený Dvůr. Obsahem projektu
je vybudování celkem 15 bytů růz-
ných velikostí od 2+kk až po 6+kk.
Pro společnost Geosan dokon-
čujeme hrubou stavbu bytového
projektu, který nese název Element
Letňany. Jeho součástí je vybudo-
vání celkem 107 bytových jednotek
o velikosti 1+kk až 3+kk. Velmi lu-
krativní bytový projekt s názvem
Churchill Square v prestižní loka-
litě Vinohrad na Praze 2 stavíme
v blízkosti Vysoké školy ekono-
mické pro společnost Hinton. By-
tový dům se vyznačuje nápaditou
architekturou a nabízí byty o veli-
kosti 1+kk až 4+kk. Nedaleko cen-
tra Prahy na Argentinské ulici dále
Zájem o realizaci
železobetonových
monolitických konstrukcí
vzrůstá. Svědčí o tom
nejen řada rozestavěných
bytových, administrativních
a víceúčelových projektů,
ale také naše návštěva
u společnosti Terracon, která
se na jejich výstavbu úzce
specializuje. Potvrzuje to
ředitel společnosti, Ing. Pavel
Bartoň když na náš dotaz,
zdali se pozitivní čísla
ve stavebnictví promítají
i do činnosti Terraconu, říká:
POPTÁVKA PO VÝSTAVBĚ
železobetonových monolitických konstrukcí stoupá
říká v rozhovoru
pro Stavební
a investorské noviny
Ing. Pavel Bartoň, ředitel
společnosti Terracon a. s.
Bytový dům Červený Dvůr
Apartmány Bedřichov
Bytový dům U Pernikářky
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...68
Powered by FlippingBook