Stavební a investorské noviny - 10 / 2018 - page 11

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
11
noho pracovního dne od zaslání
a upřesní s klientem jeho požadav-
ky. Následně proběhne objednáv-
ka projekčních prací, po jejímž
uhrazení je investorovi zaslána vy-
projektovaná hala, která je dopl-
něna o výpočet reakcí od ocelové
konstrukce do základových patek.
Do týdne je pak zhotovena statika
pro DSP a s klientem je vyřešena
následná součinnost při vyřizová-
ní stavebního povolení.
Sledujete zpětnou vazbu
a můžete již říci, zdali e-shop již
někteří zájemci o montovanou
halu využili?
V tuto chvíli máme celkem 4 zá-
jemce, kteří na základě haly z naše-
ho e-shopu vyřizují veškeré povin-
né podklady pro umístění stavby
a následně budou žádat o stavební
povolení. Tento relativně malý zá-
jem ale přičítáme tomu, že si vše-
obecně český člověk zatím neumí
představit halu z e-shopu a má oba-
vu z dodávky z „druhé ruky“, která
by byla nekvalitní a neprofesionál-
ní. Pokud ale jednám s klientem při
osobním setkání a tohoto problému
se dotknu včetně vysvětlení proble-
matiky, je tímto nápadem nadšen.
Zpětnou vazbu vyhodnotíme až
po výstavbě první haly z e-shopu,
která by měla proběhnout v příštím
roce. Snad z lidí opadne tento pr-
votní ostych a bojácnost a e-shop
v plné míře začne plnit funkci, pro
kterou byl zhotoven.
Mohl byste nám přiblížit nej-
zajímavější montované haly,
které jste realizovali v posled-
ním období?
V posledním roce firma zreali-
zovala několik velmi povedených
projektů, které zaujaly potencio-
nální investory a v místě realiza-
ce oslovily i širší veřejnost, která
je hodnotila velmi pozitivně. Me-
zi nejpovedenější a nejzajímavěj-
ší haly z posledního roku, které
bych mohl vypíchnout, patří hala
MB Transport Mnichovo Hradiš-
tě, DPK Olomouc a Altech Uher-
ské Hradiště.
Hala MB Transport
je kon-
strukčně řešena s předsunutou ad-
ministrativou mimo základní pů-
dorys haly. Kombinuje atiku se
sedlovou střechou, což doplňuje
barevná kombinace panelů a klem-
pířských prvků. Technicky nejslo-
žitějším detailem zde bylo vyne-
sení rohového sloupu, přes který
prochází prosklená sestava mimo
půdorys.
Hala MB Transport Mnichovo Hradiště
Administrativně-výrobní hala DPK MORAVA Olomouc
Hala Altech Uherské Hradiště
Unihal s. r. o.
Třída T. Bati 1766
765 02 Otrokovice
Velmi zdařilá projekce a reali-
zace se povedla při výstavbě
haly
DPK Olomouc
. Konstrukčně by-
la výrobní hala rozdělena na dva
úseky s jeřábovou dráhou a nava-
zujícím administrativním zázemím
v pultovém provedení. Barevná
kombinace haly v odstínu červeno-
-šedo-bílé je v našem odvětví vel-
mi ojedinělá a investoři, kteří ne-
mají zájem o fádní šedý standard,
jsou nadšení.
Do třetice
hala firmy Altech
je barevně velmi povedená. Kon-
strukce je zhotovena v sedlovém
provedení s atikou, na jejíž stře-
še se nachází příprava pro foto-
voltaické panely. Tato hala oslo-
ví nejen pro svou barevnost, ale
i provedením z důvodu přípravy
pro další rozšíření o dvě lodě.
Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...68
Powered by FlippingBook